^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Landevejens Børn. 161

kjendelige ved tilsvarende Dragter og enkelte Attributer.

Paa andre Kirkefester bar man sig ligedan ad med Helgen-

legenderne, og

allerede i det tolvte Aarhundrede blev der i

tyske Kirker opført hele Stykker dramatisk, endnu dog for-

nemmelig paa Latin, af gejstlige og i Koret; men i det trettende

Aarhundrede trænger det tyske Sprog sig ind i Personernes

Dialoger, samtidig blive Stykkerne længere.

Rollernes Antal

foroges, Lægfolk begynde at spille med, Talen bliver under-

holdende, undertiden kaad og stikker løjerlig af imod enkelt«

latinske Korsange og Eesponsorier, der endnu bibeholdes,

men lidt efter lidt ogsaa blive tyske. Nu optræde iblandt

Skuespillets bibelske Personer de samme komiske Figurer,

den samme djærve Spøg og plumpe Skjæmt, som Land-

strygerne hidtil havde opvartet med paa Kirkegaardene.

Hyppigst optræder Narren som Tjener hos en Kvaksalver.

Fm de ældste Tider havde Landstrygeroe ført om i Landene

hemmelige Midler, især saadanue, som Kirken fandt mis-

tænkelige, udsprungne af ældgammel romersk Overtro,

gamle germaniske Besværgelsesformularer, og vel endnu

andet, der var smudsigere og farligere. Paa de store Kirke-

fester og Markeder savnedes heller ikke Lægernes Boder,

de samme vandrende Lægers Boder, som allerede findes af-

bildede paa de græske Vaser ; de vare tillige med Lægernes

gi'oteske Masker og den lystige Tjener komne over Italien

til Tysklaud som en indbringende Haandtering for Land-

strygerne. Lægerne og Tjenerne optraadte i de gejstlige

Fremstillinger som Intermezzi og langtrukne Episoder af hel-

lige Handlinger, i hvilke der ikke maatte savnes Prygl og

Trækken efter Haarene.

Men ogsaa en anden populær Person, Djævelen, ind-

førte Landstrygerne i de hellige Skuespil, og det var rimelig-

vis deres første Debut. Allerede længe havde denne Hel-

vedes Aand spyet Hd og logret med Halen under Teltene

paa Kirkegaarden og var sandsynligvis allerede tit til Til-

skuernes Henrykkelse bleven holdt for Nar og gjennem-

Historisk Archiv. 1878. U. 11

More magazines by this user
Similar magazines