^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

162 Landevejens Børn.

pryglet af en kløgtig Spillemand,

førend det henved det

trettende Aarhundrede lykkedes ham som meget døjende

medspillende i det hellige Paaskedrama at bidrage til den

fromme Menigheds Opbyggelse.

Til Landstrygerne sluttede sig Kirkens letsindige Børn,

vagabonderende Munke, desto værre ogsaa Nonner og Bede-

søstre, fremfor alle de omstrejfende Skolarer, der i Egenskab

af Skattegravere og Djævlebesværgere gjorde heldige Angreb

paa Bøndernes sammensparede Guldgylden og Forraadet i

deres Rogkammere. »De agtede at blive Præster«, de kom

fra Rom, vare endog kronragede og samlede ind til en

Messeskjorte; eller ogsaa vare de Sortekunstnere og bare

da gul Pynt paa Kjolen, de kom fra Venusbjærget; naar de

traadte ind i et Hus, raabte de: »Her kommer en vandrende

Skolar, en Mester i de syv frie Kunster, som besværger

Djævle, Hagl, Vejr, Ild og alle mulige Uhyrer«; derpaa

gjorde de »Experimenter«.

Med de omstrejfende Gjøglere, og hvad dermed fulgte,

krydsedes paa Landevejen endnu andre af Elendighedens

Børn, der vare mindre skadelige og mere uhyggelige for

Folket. Iblandt dem Zigeunerne.

I Følge deres Sprog og de tarvelige historiske Efter-

retninger ere Zigeunerne en Stamme fra det nordlige Forindien,

der først paa en Tid, da det gamle Sanskrits Om-

dannelse til de senere Folkesprog allerede var gaaet for sig,

mistede deres Hjem og

Forbindelsen med deres indiske

Frænder. Paa deres Vandringer imod Vest,

der fortsattes

igjennem Aarhundreder , maa de have levet i stadigt Samkvem

med Araberne, Perserne og Grækerne , thi disse Folks

Sprog have kj endelig indvirket paa deres eget. De findes

ved 940 i Persien.

mulig allerede ved Aar 430, sandsynlig

De komme til Syne omtrent 1100 i Sydtyskland som

»Ismaeliten« og »Kaltschmiede«*). De vare i det fjortende

*) Til „Kaltschmiede« (Kobbersmede) regnedes ogsaa Kjedelflikkerne.

Den ældste Beretning om dem, i en fri Bearbejdelse

More magazines by this user
Similar magazines