^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

164 Landevejens Børn.

Fyrster og Herrer, ogsaa tVa Kejser Sigismund. De paastaa,

at deres Bisper have befalet dem at vandre syv Aar

om i Verden; men de ere store Gavtyve og tilbringe Næt-

terne under aaben Himmel for bedre at kunne stjæle. Aar

1418 vise de sig flere Steder i Tyskland, og samme Aar

under Overbefaling af en Hertug Michel af Lille-Ægypten

uden for Ziirich, hvor der maa have fundet en Sammenkomst

Sted af flere Horder. Deres Tal var her efter de laveste

Angivelser 1000 Sjæle med to Hertuger og to Riddere, de

foregive at være af Tyrkerne fordrevne fra Ægypten, have

mange Penge paa Lommen, som de paastaa at have faaet

af deres egne i Hjemmet, spise godt og drikke godt,

betale ogsaa godt, ingen Sinde ere de andet Steds optraadte

saaledes.

Efter den Tid droge de fra Romanien i flere Hobe ud

over hele Evropa; men til Trods for deres taabelige Ud-

pyntning og snu Løgne lykkedes det dem dog kun meget

faa Steder at skuffe. Næsten overalt viste de sig som arge

Hedninger, Troldmænd, Sandsigere og højst uforskammede

Tyve. Paa den lange Vandring splittedes de igjen i mindre

Bander, mistede deres Ferere, som de havde pyntet med

alle feudale Titler, og bleve selv mangefold decimerede

ved Vandrelivet og Forfølgelser af de bosiddende Folk.

De bedste Oplysninger om deres Fortid giver Sproget.

Zigeunerdialekternes oprindelige Enhed giver sig endnu tyde-

lig til Kjende. Sproget fremtræder som en eneste og særegen

indisk Stammes Mundart, en vanslægtet Datter af det høj-

baarne Sanskrit, der næsten i ethvert Land, hvor Folket

dvælede paa sin Omflakken, har tilvendt sig et eller

andet fremmed, og dets Klædebon er oversyet med Lapper

fra alle Folkeslag, saa at kun hist og her de ægte Guld-

traade komme til Syne. Stammen har opgivet en stor

Mængde af sine egne Ord, fornemmelig saadanne, som hvile

de ikke kunde træfle i de

paa Beskuelsen af Gjenstande,

fremmede Lande og under deres smaa fattige Livsvilkaar;

More magazines by this user
Similar magazines