^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Landevejens Børn. Ig7

ligesom Sproget vare ogsaa Gavtyvenes Kneb uddannede til

stor Virtuositet.

Den sædvanligste Form, i hvilken de bosiddende bleve

plyndrede, var Betleri. Den gamle Kirkes Værkhellighed,

en ufornuftig Almisseuddeling, havde overalt i Kristen-

heden opelsket et storartet Tiggeri; allerede i de forste

Aarhundreder efter Kristendommens Indførelse i Tyskland

er det Gjenstand for fromme Gejstliges Klager. Paa Kirke-

gaarde og offentlige Pladser laa de fattige og blottede

gruelige Saar, der ofte vare frembragte paa en kunstig

Maade; de droge igjennem Landet, nøgne med en Kolle,

senere paaklædte og med mange Vaaben, og

indsamlede ved

hver Gaard til deres Børn, til Ære for deres Helgener, som

Galejslaver undslupne fra Tyrkerne, i Folge et Løfte, eller

kun indtil de havde samlet til et Pund Vox, til et Solv-

kors eller til en Messeskjorte. De tigge til Opførelsen af

en Kirke, forevise Breve og Segl; det er navnlig Haand-

klæder til dens Præster, Garn til en Alterdug og lidt

Selv til en Kalk, der ligger dem paa Hjærte; de sværme

om som epileptiske og holde Sæbeskum i Munden, eller

optage under Foregivende af at være Præster lysthavende

i et Broderskab, stadig imod lidt Sølv. Ligedan vandre

Kvinder om, foregivne Barselkvinder, som paastaa at have

født et Udyr til Verden, f. Ex. en Tudse, der nu lever i

Afsondring som Vidunderskabning og daglig maa have

et Pund Kjød. Hvor der fejredes en stor Fest, strømmede

de ogsaa sammen i store Skarer. Det var et farligt

Broderskab, ikke altid formaaede den gamle Tids jærnhaarde

Strænghed at tæmme dem. Basel synes at have

været et af deres hemmelige Samlingssteder, de havde

her en Domstol, ogsaa den berømte »Liber vagatorum«

maa være fremkommen der i Egnen. Denne Bog, der er

skreven ved Aar 1500 af en ubekjendt, indeholder paa

Gavtyvesproget en omhyggelig Opregning af Gavtyve-

More magazines by this user
Similar magazines