^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Oldhistoriske Smuler. 171

men bruges ogsaa som Sport af den voxne engelske Ungdom,

uagtet det for Aarhundreder siden har tabt sin Betydning

for virkelig Kamp.

Det er da navnlig Sanglegene eller de dramatiske Børne-

lege — ved hvUke, som bekjendt, en Del mimiske Hand-

linger udføres af Hovedpersonen, medens Koret synger en

forklarende Text, eller der skiftes Repliker mellem Hoved-

personerne eller mellem disse og Koret — der paa denne

Maade have vakt Opmærksomhed. Det forste, der falder i

Øjnene ved disse tilsyneladende saa meningsløse Formler,

er deres betydelige geografiske Udbredelse d. v. s., den

Samstemmen, saa vel hvad Text som Udførelse angaar, der

finder Sted imellem Bornelegene i en stor Mængde for-

skjellige Lande og Sprog, som ligge hinanden temmelig

jQærnt. Det er vanskeligt at tænke sig, at tyske, spanske,

skandinaviske, engelske, hollandske og

franske Børn uaf-

hængige af hverandre ?kulde have opfundet det samme; en

direkte Paavirkning er umulig, eftersom Lege ikke over-

sættes, og Børnene selv ere lidet tilgængelige for anden

Paavirkning end Hjemmets. Og dog er denne geografiske

Udbredelse et Faktum.

Vi have saaledes en Sangleg om »Jomfruen i Kloster«.

Den Jomlrii er i Kloster sat.

Ring, rang, falder i Sang,

2.

Hvad er der i det Kloster at se?

Ring, rang,

o. s. v.

Der er en Jomfru saa fin og skjøu.

4.

Og kan vi ej faa den Jomfru at se?

Der er saa stærk en Mur omkring.

Saa ville vi brække en Sten eller to.

En Sten eller to kan ej forslaa.

1.

3.

5.

6.

7.

falder i de rødeste Roser.

More magazines by this user
Similar magazines