^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Oldbistoriske Smuler. 175

p^F strei strømmen; der \il han finde en gruelig Dod. Og Kongen

befalede strax at kaste i Skildpadden Yamunå.«

Fra dett« Punkt kan Forklaringen af det foregaaende

ojnes.

Den indo-evropæiske eller ariske Race, der fra Himalaya

udbredte sig over Indien og Evropa, og som omfatter Største-

delen af de evropæiske Folkeslag, har, som bekjendt, en

ældgammel Literatur, en Literatur, der skriver sig fra Aartusender

før vor Tidsregning, og som igjen er dannet ved

Optegning af Traditioner og Sagn, hvis Tilbliven taber sig i

en uoverskuelig Fjærnhed. I de hellige Vedabøger — veda

betyder Kundskab — finder man den fuldstændige oldindiske

Verdensanskuelse; Hymnerne give

os et Billede af det

oldindiske Religionsbegreb ; Forskrifterne , Tankesprogene,

Mytherne, Fortællingerne et tilsvarende af Samfundslivet

og Tankeudviklingen. Det er en bekjendt og fastslaaet Sag,

at de ariske — i i Sprog Evropa spaltede gotho-germanske

og græsk-romanske — ere afledede og udviklede af det

gammelariske Modersprog, hvis tidligst udviklede Type er

Oldindiens Sprog, Sanskrit ; men eftersom Sproget ikke alene

udtrykker Tanken, men ogsaa i boj Grad ved Ideassocia-

tioner, ved Lignelser o. s. v. paavirker denne, forstaas det, at

disse fra et fælles Ophav udgaaende Sprog have fortsat

Modersprogets Tankegang, og at deres Opfattelse

lige Punkter stemmer overens. Det er saaledes til stor

Klarhed bevist, at de forskjellige evropæiske Folkeslags

Mythologier have stor Lighed med den ældste ariske Sam-

i væsent-

ling af Traditioner, den oldindiske Theologi. Selv denne

har imidlertid, som paaviseligt af Vedabøgerne, gjennemløbet

flere Stadier; den er fra en Naturtilbedelse bleven en Gude-

dyrkelse, fra en forholdsvis usammensat ietischtro til en forvirrende

mangfoldig og sammensat Religion. Et stort Ma-

teriale af Undersøgelser og Erfaringer, hentede dels blandt

nulevende vilde Stammer, dels blandt nylig tilintetgjorte

barbariske Nationers Efterladenskaber, godtgjor, at dette er

More magazines by this user
Similar magazines