^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Oldhistoriske Smuler. 177

med tidligere og bestemme det derefter. Et nyt Fænomen

bærer ikke sit Navn med sig; dette dannes ved Reflexion

af Iagttageren, i det han skaber Betegnelsen

ved en Til-

lempning af tidligere kjendte Ting, som have nogen Lighed

med den ny; saaledes kaldte Indianerne Brændevin »Ild-

vand«, o. s. V. Det primitive Menneske, der høster sine

væsentlige Erfaringer fra det huslige Hverdagsliv, overfører

dettes Betegnelser paa Naturfænomenerne. Saaledes har i

Oldindisk den regngivende Sky Navn tilfælles med Koen.

der yder Mælk; i videre Forbindelse kaldes saa Indra, Storm-

guden, »Hjordens Driver eller Hyrden for de himmelske

Køer«. Solens Op- og Nedgang sammenlignes med Men-

neskets Fødsel, Død og Opstandelse, hiilket atter i omvendt

Anvendelse giver Stof til en Mængde Heltesagn om Ned-

stigning til Underverdenen (Odysseus, Herakles, den finske

Wainamoinen o. s. v.) og overhovedet til Forestillingen om en

Verden under Jorden der, hvor Solen gaar

ned under Horizon-

tens Rand, naar den forsvinder og dør, Jean Paul har derfor

med rette kaldt Sproget: »en Ordbog over falmede Meta-

forer«, -det vil sige Lignelser, der ved Brug ere gaaede over

til at blive Navne for Gjenstande, i det man har glemt

Sammenligningen, hvorfra de bleve laante.

Det vilde naturligvis være umuligt her at anføre det

store Apparat, hvormed den videnskabelige Undersøgelse af

Mytheforraadet, den komparative Mythologi, beviser det her

løselig anførte; i Stedet derfor ville vi vende tilbage til

vort Udgangspunkt og søge de Spor, det moderne Liv be-

varer af længst tilbagelagte Udviklingsstadier. Vi fandt saa-

danne Spor eller Rester i Børnelegene; der er en Del af

Samfundet, der ligesom Børnene er meget utilgængelig for

fremmed Paavirkning; som Følge hei^f bevarer den sine

Traditioner med stor Sejghed. Almuen, særlig Landalmuen,

præsenterer os i mangfoldige Skikke, i Overtro, i Fortællinger,

i Vaner, den gamle Naturopfattelse i let gjennemskuelig

Forklædning. Den gamle Naturopfattelse — det gamle

Historisk Archir. 1878. II. 12

More magazines by this user
Similar magazines