^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Oldhistoriske Smuler. 185

Sjælene i sit Rige og sin Magt. De ufodte Borns Sjæle

ligge i Brønden, der jo kun er Lokalisering af Skyen, ligesom

Slottet af Bjærget; Storken henter dem, dels fordi alle

Fugle som Luftvæsener ere særlig knyttede til Sjælesagnkredsen

— (Hermed staar den Talemaade i Forbindelse : »en

lille Fugl har fortalt mig det,« hvorved der hentydes til

en paa hemmelighedsfuld eller overhastig Maade erhvervet

Kundskab) — dels fordi den paa Grund af sit røde Næb,

røde Ben og den klaprende Lyd, den giver fra sig, var hel-

liget Skyguden Thor. Mariehønens Spaaevne hidi'ører jo

ogsaa fra den fra ældgammel Tid antague Forbindelse med

Sky- eller Himmelguddoramen.

Sagn, Skikke, Traditioner, Lege, Talemaader som værdige

Gjenstande for det mest indgribende Studium ere for længst

lyste i Kuld og Kjøn af Videnskaben og dens Dyrkere. Mænd

som Mannhardt, Tylor, Kuhn, Max Muller o. m. andre an-

vende et stadigt og opofrende Arbejde paa at bearbejde de

enorme Strækninger, der endnu vente paa den kyndige

Haand. Alene en saadan Talemaade som f. Ex. >Himlen

bevare mig!« aabner et helt Perspektiv for Tanken; fra vor

Tid, da enhver véd, at Himlen kun er det vedtagne og over-

leverede Udtryk for den Jorden omgivende Atmosphære, der

af vort Syn udstyres med en blaa Farve, og der ikke paa

nogen som helst vilkaarlig Maade kan paavirke vor Existens,

gjennem den Periode, da Himlen tænktes som fast og

materiel Bolig for styrende Magter, til hin fjærne Begyn-

delse, da den selv opfattedes som den altomsluttende, alt-

beherskende Magt. Tusend Ord af denne Art, tusend Tradi-

tioner, tusend Arter af Overtro vent« endnu paa den Ty-

deliggj øreise, der skal fore dem tilbage til deres rette Hjem,

en for længst begraven Livsopfattelse. Det maa blot huskes,

at af intet kommer intet; hvor der er noget, maa der engang

have været noget andet, af hvilket dette er opstaaet. Men

Fantasien"? men den skabende Digterevne da ? En tysk Filosof

Steinthai har alt besvaret vort Spergsmaal : »I saa hoj Grad

More magazines by this user
Similar magazines