^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

190 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

maatte opmuntre England til at slaa los, og Paven lod det

heller ikke mangle paa de nødvendige Opfordringer i saa

Henseende. Dog Pavens Skrivelse indtraf for sent, og heller

ikke den indviede gyldne Kose udøvede denne Gang sin

mysteriøse Virkning; der blev meget mere undertegnet en

ny Freds- og Forbundstraktat mellem de tvende Lande, og

den pavelige Tanke, at nedkalde en fjendtlig Invasion over

selve Frankrig og saaledes svække den franske StjTke i

Italien, maatte foreløbig opgives. »I ere alle sammen nogle

Løgnhalse!« udbrød den forbitrede Pave, da Englands

Sendemand erklærede, at han ikke vidste noget om den af-

sluttede Traktat.

Medens Paven saaledes kun høstede lutter Skuffelser

med Hensyn til Kejseren og England, vilde de Forventninger,

han havde bygget paa Spanien, heller ikke ret gaa i Opfyldelse.

For at drage dette Land ind i Kampen mod

Frankrig havde Julius II endelig besluttet sig

til at forlene

P'erdinand den katholske med Neapel; han betingede sig

blot en Lensafgift og fastholdt kun, at dette Rige aldrig

maatte forlenes med Kejserkronen eller med Herredømmet

over Lombardiet eller Toscana; for den sidst nævnte Be-

tingelse maatte Leo X senere løse Ferdinands Efterfølger,

Kejser Karl, og

den først nævnte frafaldt selve Julius II

allerede efter et Par Maaneders Forløb, som det hed sig,

formedelst Kongens store Fortjenester af den sande Tro,

men i Virkeligheden paa Grund af de store krigerske Tje-

nester, hans Hellighed ventede sig af ham. Den snedige

Hersker over Aragonien og Neapel havde saaledes benyttet

sig af Pavens Stemning mod Frankrig og opnaaet For-

leningen, der vel ikke var absolut nødvendig for at sikre

hans Herredømme over Neapel, men dog efter Datidens

Retsbegreber altid havde noget Værd; Kongens Mod-

præstation, det forventede Bnid med Frankrig,

lod derimod

længe vente paa sig, og Paven, som havde søgt en kamp-

More magazines by this user
Similar magazines