^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 191

beredt Forbundsfælle, maatte erkjende, at han havde med en

forsigtig Kjøbmaud at gjøre.

Af alle de Rænker, Julius II havde opspundet mod

Frankrig, faldt kun en eneste ud efter Onske; Biskop

Matthæus af Sion vandt Schweizerne for Paven, da Ludvig

XII i hovmodig Forblindelse selv forspildte deres Venskab.

Fuld af Glæde modtog Paven (Septbr. 1510) den Efterretning,

at Schweizerne med en Styrke paa 10,000 Mand

vare stegne over St. Gotthard og truede Lombardiet. Dog

efter en kort Stund trak Schweizerne sig atter tilbage til

deres Bjærge; det franske Parti var nemlig paa ny kommet

til Orde, en Befaling fra Kantonernes Forbund (Tagsatzung)

standsede Fremrykningen, hertil kom endnu Mangel paa

Proviant og Rytteri, den franske Statholder Chaumonts

Forevarsanstalter , rimeligvis vel ogsaa Bestikkelser. —

kort sagt, Schweizerne forsvandt atter fra Skuepladsen, og

efter denne mislykkede Diversion maatte Julius II nu belave

sig paa

alene at udholde det franske Modsted.

I de ferste Maaneder efter Venezias Absolution tog

den politiske Stilling saaledes en temmelig ugunstig Vending

tor Paven; han saae sig stillet over for Frankrig, der

raadede over mægtige udenlandske Alliancer, beherskede

Lombardiet, holdt Genua i Afhængighed og strakte sin be-

skyttende Haand over Ferrara og Firenze, og dette al-

mægtige Frankrig maatte ferst knuses, naar Pavedømmet

skulde gaa frem af sin trykkende Afhængighed som en selv-

stændig Stat. Det gjaldt om at redde Kirkens verdslige Magt

af det italienske Skibbrud, og for at opnaa dette vilde

Julius II med det samme ogsaa redde Italien til Trods for

»de Barbarer« , han selv havde hidkaldt til Halveens For-

dærvelse. Det var en storslaaet, dristig udtænkt Plan, og

det bliver Pavens højeste Ære at have kunnet gjennemfore

denne Plan, om end kun til Dels.

Vi have allerede set de Forhaabninger, Paven nærede,

den Gang han løste Venezia af Bandet og saaledes ud-

More magazines by this user
Similar magazines