^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

192 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

fordrede Frankrig ; vi have ogsaa set, hvorledes de glippede,

og skulle nu se, hvorledes han, saa langt

fra at tabe Modet

derover, netop gik frem til aabenbart fjendtlige Handlinger

mod Frankrig og uforfærdet holdt Stand mod den franske

Hævn. Hans Politik var stedse storslaaet, og

Øjeblik saae sig nødt til Eftergivenhed,

naar han et

fandt man ham det

næste Øjeblik fuld af Viljesstyrke og ubøjelig som Egen,

lammede Julius er en

han førte i sit Vaaben; den af Frygt

Undtagelse, den uforsagte er Reglen. Saaledes blev Paven

for sin Tids italienske Patrioter Åarhundredets Helt, medens

han var en uløselig Gaade for de samtidige italienske

Statsmand, hvis Kløgt kunde gjennemskue det fineste Rænke-

spind, men ikke fattede en kraftig, uforfærdet Karakter;

»jeg forstaar ikke denne Pave« , skriver Fr. Vittori (3dje

Avg. 1510) til Machiavelli; »thi at han og Venezianerne

alene skulle ville optage en Krig

mod Franskmændene,

gaar dog over alle Mulighedens Grænser.«

Saadanne Planer, hvis Virkeliggj øreise tyktes de mest

erfarne at være rent umulig, sysselsatte dog Julius II; uden

Betænkning eller Tøven gi-eb han nu Offensiven mod Frankrig

og vedblev under hele Resten af sit Pontifikat at slaa

løs paa dette Land. Næppe er Venezia løst af Bandet, før

Paven ganske slutter sig til Republiken, tæller sine Fjender

og maaler sine Kræfter, og naar det viser sig, at han ikke

har talt eller maalt rigtig, pønser han kun paa at forhøje

sin Indsats og formindske Fjendens; at slutte Forlig og opgive

Spillet, naar det staar ugunstig, farer undertiden som

en løs Tanke gjennem Hovedet paa ham ; men denne Tanke

griber aldrig hans Sind, Lykken bliver ham tro, hans Sjæl

er stærk nok til at tvinge den, og Verden svag nok til at

taale en krigersk Præstekonge; alt dette til sammen skaber

en stor Pave.

Lige til sin fuldstæ>ndige Sejr over Venezia havde

Julius II trolig fulgt sin, af os alt berørte, Maxime: Han

vilde gjore sig til Slave af hele Verden for at kunne fratage