^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

194 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

var afhængig af Paven, men mente, at han var endnu mere

afhængig af Frankrig, og at Gonzaga nok vilde gaa ind paa

alt for at komme ud af Fængslet, men senere ikke holde

en Smule af sine Løfter. Da imidlertid ogsaa Storherren,

med hvem Markgreven havde vedligeholdt de intimeste For-

bindelser, levende interesserede sig for Fangens Skæbne,

gav Raadet efter; men det følgende viste, hvor begrundet

dets Betænkeligheder havde været. Gonzagas Løsgivelse

fandt Sted den 14de Juli 1510, og Paven greb nu ufortøvet

Offensiven mod Frankrig. Julius II indledede Angrebet med

en Scene, han gav til Bedste over for den franske Sende-

mand, Alberto da Carpi. Denne vilde indprente hans

Hellighed, at Ludvig XII aldeles ikke havde givet ham

nogen Anledning til at bekæmpe Frankrig saa haardnakket,

men fik af Pavens Mund til Svar: »Jeg holder Kongen

for min personlige Fjende og gider ikke høre noget videre,«

hvorpaa hans Hellighed viste Gesandten Døren og frabad

sig alt videre Besvær. En saadan Adfærd, saa stridende

mod al diplomatisk Skik og Brug, havde Paven dog vel

næppe tilladt sig, hvis han ikke havde været opfyldt af

stolte Sejrsforhaabninger, der snart skulde lide ynkeligt

Skibbrud.

Der var lagt en velkombineret Plan til at forjage

Franskmændene, og Paven nærede ikke den mindste Tvivl

om det heldige Udfald. Uvejret skulde bryde løs fra tre

Sider, Venezianerne skulde operere med en Flaade mod

Genova, medens samtidig en Deling pavelige Ti-opper under

Marc Antonio Colonna over Kiviera rykkede mod Byen,

hvor man ogsaa gjorde Regning paa en Rejsning mod det

trykkende franske Vælde. Det var ikke rimeligt, at den

franske Statholder i Milano skulde kunne afse Tropper til

Genovas Forsvar,

da han selv truedes af det oven omtalte

Angreb af Schweizerne, medens Julius II samtidig ogsaa

under de tarveligste Paaskud yppede Strid med Alfonso af

Este, Hertugen i Ferrara. Alt var saaledes forberedt paa

More magazines by this user
Similar magazines