^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julias II og Kirkestatens Grundlæggelse. 195

det bedste, men Udfaldet var saa ynkeligt som muligt. Den

franske Statholder manøvrerede Schweizerne ud af Lombardiet,

det er ikke engang Umagen værdt at omtale det ynkelige

Angreb paa Genova, og hvad Ferrara angik, var det meget

let at sætte den kloge og krigsdygtige Hertug i Band. men

det faldt uendelig vanskeligere at faa Bugt

med ham-

Julius maatte snart

havde spillet ham et

erkjende. at haus Indbildningskraft

slemt Puds; han drømte allerede om

Ferraras fuldstændige Betvingelse, der som forbrudt Len

skulde inddrages under Kirkestaten; derpaa

skulde Turen

komme til Kepubliken Firenze, som skulde bøde for sit

franske Venskab med Mediceeraes Tilbageførelse, og naar

dette Resultat var opnaaet, var ogsaa Øjeblikket kommet til

at bibringe Frankrig Naadestødet. Paven byggede saa fast

paa sine Forventninger, at Venezias Sendemand ikke kunde

bare sig for at lade den Bemærkning indflyde i sine De-

pecher: »Naar de Kræfter, som staa til hans Helligheds

vUle Fransk-

Raadighed, blot svare til hans Forventninger,

mændene blive jagede tilbage ikke blot over Alperne, men

over selve Rhonen.« Dette var Maalet, men Udfaldet blev

— Modenas Indtagelse; Byen faldt uden Kamp, da Hertugen

af Ferrara havde rømmet Pladsen , inden de franske For-

stærkninger

kunde indtræffe. Paven havde udfordret Frank-

rigs Konge, og Ludvig XII stod urokket paa

Punkter.

alle de truede

Den hellige Fader og den allerkristelige Konge stode

saaledes Ansigt til Ansigt over for hinanden, og hver

maatte for sit Vedkommende være betænkt paa at sætte

Modparten mat. Det følgende viste, at Ludvig XII ikke

forstod sin Tid, medens Paven aldeles ikke ænsede sit Kald

som Apostelfyrste. Ved den franske Konges Hof opholdt

sig ved denne Tid en Diplomat, der endog uanmodet aldrig

var karrig med sine Raad, naar det gjaldt at spille op med

det forhadte Pavedømme og styrte Kirkens Overhoved i

Fordærv. Denne Mand, det var ingen ringere end Ma-

13'

More magazines by this user
Similar magazines