^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

198 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

XII's Trusler om et Concilium kom saaledes endnu et Skisma

i Kardinal kollegiet.

Paven blev syg, og hans Sygdom tog en saa alvorlig

Vending, at han maatte holde Sengen i to hele Maaneder,

Kardinalerne begyndte allerede at gjøre deres Kapitaler

disponible til Stemraekjøb ved et forestaaende Conclave, og

medens Julius II vred sig paa sit Smertens Leje, indtraf et

Mellemspil, som kunde have sat selv en karsk Mand Angest og

Skræk i Blodet Den pavelige Hær havde concentreret sig

om Modena, hvor man ventede et Angreb af de fremryk-

kende franske Tropper under Chaumont; aldeles uventet

rettede imidlertid Statholderen sin Marche mod Bologna, der

var blottet for Tropper, og hvor Bentivogliernes Parti be-

gyndte at røre sig, enhver Tanke om P'lugt var udelukket)

da man lige meget maatte frygte Fjendens Ryttere og den

urolige Befolkning, Stillingen var saaledes fuldstændig for-

tvivlet, og Paven lod Modet synke. Man har vel villet

paastaa, at han stod urokkelig i Stormen og

afviste sine

Omgivelsers Bønner om en Udsoning med Frankrig; »hans

Legems Skrøbelighed

var ikke i Stand til at kue hans Aands

Styrke«, siger Guicciardini i denne Anledning; inen i Virke-

under for den menneske-

ligheden bukkede della Rovere dog

lige Svaghed, en kort Stund overvældedes han af en nagende

Frygt og var beredt til at komme til en Forstaaelse med

Chaumont under virkelig ydmygende Betingelser; at han

med saa forbavsende Hurtighed gjenvandt sin hele Karakterstyrke,

der en kort Stund havde svigtet ham, vidner om hans

Aands Elasticitet.

Den 19de Oktober, da Franskmændene med Benti-

voglierne kun stode tre Miglier fra Byen, da Stemningen i

Staden var daarlig, og man kunde befrygte et Oprør af Bo-

logneserne, som vare forbitrede over det slette kirkelige Re-

gimente, lod hans Hellighed

de venezianske Sendemænd kalde

og erklærede, at hvis Republikens Tropper ikke i de næste

fire og tyve Timer satte over Po, vilde han se at komme

More magazines by this user
Similar magazines