^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 205

sin Herre og søgte at overtyde ham om, at Hertug-Xepoten

var Skyld i den hele Ulykke.

Bolognas Tab, der snart blev fulgt af Mirandolas. var

det tungeste Skæbnens Slag, som endnu havde ramt Julius

II. Paven gik i sit ott« og tresindstyvende Aar, beklædte

sit Pontifikat allerede paa ottende Aar og maatte nu se

alt, hvad han havde opbygget, lagt i Kuiner. Al hans

Higen og Jagen efter politisk Magt og Storhed havde kun

ført ham tilbage til det Punkt, hvor han var for fem Aar

siden. Om dette Resultat end ikke var enstydigt med en

fuldstændig Bankerot for den pavelige Statskunst, var det

dog den dybeste Ydmygelse, der var tilføjet den stolte

deUa Koveres Person: alle sine højtflyvende Planer maatte

han optage forfra, sætte sine krigereke Ideer i Gang paa ny

under langt vanskeligere Betingelser og enten give sin

Stilling helt tabt eller eiobre den tilbage ved overmenneske-

lige Anstrængelser.

Alle de Rædsler, der saaledes stormede ind paa Paven,

alle de pinlige Tanker, som opfyldte ham, vare dog intet

mod den Sorg, der endnu var ham forbeholdt. Kardinal

Pavia havde kastet hele Skylden for Bolognas Tab over paa

Hertugen af Urbino, hvis Fejghed, Uforstand og skamløse

Pligtforsømmelse

det maatte tilskrives, at Staden uden For-

svar var falden i Fjendens Hænder. Hertugen, som ind-

fandt sig kort efter, vilde undskylde sig, afviste de rejste

Beskyldninger og overøste Kardinalen med Modbeskyld-

ninger; dog Julius vilde ikke hore paa ham, jog Brodersønnen

bort med Skamme, og da Urbino, fuld af Raseri over

en saadan Behandling, red sin Vej, mødte han netop

Kardinalen, anfaldt ham og bibragte ham med egen

Haand flere Saar, af hvilke den ulykkelige døde faa Øjeblikke

senere; uden at bryde sig om noget videre red den

hertugelige Morder rolig sin Vej til Urbino*).

*) Donatos Indberetning af 26de Maj lyder noget anderledes:

Tre Miglier fra Ravenna stødte Hertugen paa Kardinalen med

More magazines by this user
Similar magazines