^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Samtykke, og

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 207

som skulde raadslaa om Kirkens Reform.

Ingen vovede at melde Paven noget om dette Skridt, og

efter et kort Ophold

i Rimini naaede della Rovere Ancona,

hvor fra han slyngede Band og Interdikt mod det oprorske

Bologna.

Som en slagen Mand, truet i sin gejstlige Vælde, syg

og Fortvivlelsen nær, saaledes kom Julius II til Rom (27de

Juni). Dog næppe havde han naaet den hellige Stad, for

han viste, at han dog ikke var aldeles sønderknust, og

hans Udsigter vare da heller ikke saa trosteslose, som man

kunde tro efter de Ulykker, der havde ramt ham. Hans

gejstlige Modstandere vare uenige, vaklende og

vovede ikke

at gjøre Skridtet helt ud ; de vilde ikke drage Fordel af den

pavelige Stols politiske Trængsler for at tilføje

deres Mod-

stander et fuldstændigt Nederlag. Lige saa vaklende for-

holdt Ludvig XII sig; i Stedet for at lade Trivulzio mar-

chere lige mod Rom, hvad der kunde være sket uden al-

vorlig Modstand, fik den tapre General Ordre til at rykke

tilbage til Milano; Kongen vilde vise Verden, at han nok

forstod at forsvare sig mod Paven, men ikke tænkte paa at

angribe ham. Det var en taabelig Politik, som snart skulde

koste Fraukiig aUe dets italienske Besiddelser; Kongen ind-

ledede Fredsunderhandlinger , og Julius II indsaa strax, at

en Fyrste, som under saa gunstige Forhold greb

til dette

Middel, aldrig vilde have Mod til at vove det yderste mod

ham. Foreløbig lyttede hans Helliglied til Ludvigs Tilbud,

underhandlede med ham og benyttede den indtraadte Pavse

til at afslutte sin Alliance med Spanien.

Før det kom saa vidt, gjorde Paven et andet Modtræk,

som satte de oprørske Kardinaler mat: han sammenkaldte

en almindelig Kirkeforsamling til Laterankirken, næste Aars

Apiil

Maaned. Her skulde den samlede Kristenheds Bi-

skopper raadslaa om Kirkens Reform; men det hele var

mere en politisk og strategisk, end en kirkelig Forholds-

regel; det Vaaben, man havde villet bruge mod Julius II

More magazines by this user
Similar magazines