^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

208 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

for at styrte ham , vendte han mod sine Fjender for at

hævde sin Magt. Den Bulle, hvormed Paven sammenkaldte

sit Concilium, er dateret den 18de Juli 1511, og samtidig

vare ogsaa Underhandlingerne med Frankrig i bedste Gang.

At det imidlertid ikke kunde være Pavens Alvor med disse

Underhandlinger, fremgik allerede af den Omstændighed, at

han brugte sin Svigersøn, Baron Gian Orsini, der aldrig

havde været anvendt ved diplomatiske Forhandlinger og ikke

forstod sig paa samme, som Mellemmand. Bemeldte Sviger-

søn, hvem Paven 1506 havde formælet med sin temmelig

ber3^gtede Datter Madonna Felice, kom med franske Tilbud

til Rom, og Paven sendte omvendt Biskoppen

af Tivoli til

det franske Hof med Modforslag. Hvad der meddeles os

om disse Betingelser, er en Grund mere til at antage, at

Underhandlingerne ikke vare alvorlig mente, navulig kunde

da Paven sige sig selv, at Ludvig XII aldrig vilde gaa

ind paa hans Fordring, at prisgive de skismatiske Kar-

dinaler. Biskoppen

af Tivoli sendte Paven et fransk Mod-

forslag og raadede hans Hellighed til at gaa ind herpaa;

men denne fandt intet Behag i sin Nuntius's Mægling; en

Fred, som man tilbød ham den, havde ingen Tillokkelse

mere; thi nu havde han allerede grundet Udsigt til at aabne

Krigen paa ny under gunstigere P'orhold.

Ferdinand den katholske undte ikke Frankerkongen en

fuldstændig Sejr over Paven, han besluttede at gjøre det af

med den forældede Liga i Cambrai og sprænge den ved et

Forbund mod Frankrig. Allerede i Slutningen af Juni kom

han frem med sit Forslag, hans Sendemand i Rom tilbød

at skaife Paven Bologna igjen og at vinde p]ngland for

Forbundet, og Julius II kunde naturligvis ikke ønske sig

noget bedre og opbød alt for at paaskynde Underhand-

lingerne. Allerede i Begyndelsen af Avgust var man da

ogsaa kommet langt

videre: Ferdinand lovede at staa Paven

bi med tolv Hundrede tunge og tusende lette Ryttere samt

tretten Tusende Mand Fodfolk, medens England skulde gjere

More magazines by this user
Similar magazines