^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

210 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

Bolosfna og Ferrara udslyngede Interdikt og lod sig Ira

Engelsborg hente 36,000 Dukater, der uddeltes mellem hans

Slægtninge. I Skatkammeret forvaredes endnu 300,000

Dukater, der skulde overleveres hans Efterfølger og anvendes

til en Krig mod de Vantro, en »Bestemmelse, der« — som

en ondskabsfuld Venezianer bemærker — »gav Stof til

megen Latter og Forundring; thi han vilde, at andre skulde

udføre, hvad han selv manglede Mod til, og derhos ind-

træffer det kun sjælden, at Kirkens Penge anvendes til et

saa rosværdigt Formaal.« I flere Dage stod det endnu

temmelig ilde til med hans Hellighed, og Kardinalerne

traf uden Sky Forberedelser til et nyt Valg. Ganske vist

havde Julius II under sit sidste Ophold i Bologna udstedt

sin bekjendte, senere af Lateranforsamlingen bekræftede,

BuUe mod alt Simoni ved Pavevalget; men hin Tids Kirke-

fyrster toge sig det ikke saa nøje med ubelejlige pavelige

Buller, og enhver søgte, saa vidt hans Midler strakte, at

forsyne sig rigelig til det forestaaende Conclave. En af

Kardinalerne anmodede ligefrem det venezianske Raad om

al aabne ham i Rom en Kredit paa 30—50,000 Dukater,

for at han kunde arbejde paa sit Valg; man undredes over

denne Anmodning, ikke fordi den blev stillet, men fordi

paagj ældende Kardinal førte en ulastelig Vandel og nød

et pletfrit Ry, og med saadanne Egenskaber, der i Rom

ansaas for lidet fortjenstfulde, var det en Taabelighed at

tænke paa at samle Vælgernes Stemmer om sig.

Alle Kardinalernes Beregninger, Rænker og Pengeoperationer

vare spildte, mange af de lilustrissimi, som

havde haabet paa Julius's Død, »vare som lynslagne ved

hans Helbredelse« ; men allerede den 27de Avgust

var hans

Hellighed uden Fare og i afgjort Bedring, og Dagen efter

sluttede de romerske Baroner, for at give Bevægelsen paa

Capitolium et uskyldigt Udseende, en evig Fred, der skulde

gjøre Ende paa alle deres Privatfejder. Paven havde

imidlertid faaet Nys om det skete og var yderst harmfuld

More magazines by this user
Similar magazines