^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Gruilfllæggelse. 211

derover; de skyldiges Flugt satte ham ud af Stand til at

revse dette Attentat mod Pavedømmets jordiske Majestæt,

som man forgjæves SBgte at besmykke med den Undskyld-

ning, at de varmblodige Romere havde haft de bedst mulige

Hensigter og kun sat dem ubehændig i Scene; man havde

nemlig tilsigtet at modarbejde en fvansksindet Paves Valg

og villet sikre Byen mod Franskmændene; dog Julius II

tog ikke den Slags Talemaader for gode Varer, hele sit

Pontifikat igjennem havde han været paa sin Post over for

de store Baronslægter, saaledes aldrig hævet nogen af

deres Midte til Kardinalværdigheden, og nu betydede man

disse Bærere af stolte Navne, at de snarest mulig havde at

forlade Rom.

Paven , som havde gjenvundet sin Sundhed og sin hele

Magtfylde, afsluttede imidlertid sit Forbund med Spanien.

Efter de mange betænkelige Farer, han havde udstaaet,

fejrede han her igjennem en stor Triumf; thi i de Krige,

han hidindtil havde fort, havde han ved alle Haande

kunstige Kombinationer maattet erstatte, hvad han manglede

været Hovedet for et

i Kraft, og han havde endnu aldrig

Forbund. Nu skulde det imidlertid komme til en Krig,

hvis aabenlyse Øjemed var Gjenerh verveisen af den romerske

Stols tabte Besiddelser; nu forpligtede en mægtig Konge

sig til at yde ham Hærfolge, og en Republik, hvis Glans

endnu ikke var udslukt, maatte finde sig i at være den

tredje i Forbundet, uden at faa anden Borgen for Gjen-

erhvervelsen af sine tabte Besiddelser end et paveligt Løfte.

Kort efter Forbundets Afslutning gik Julius II ind i

sit Pontifikats niende Aar; paa tredje Aar rasede alt den

heftige Krig, som væsentligst skyldtes ham, han havde med

lidenskabelig Heftighed kastet sig ind i disse Kampe og

vedblev at fortsætte dem med uformindsket Lidenskabelighed

lige til sin Død. »Han er ingen vis Pave,« ytrer en sam-

tidig om han; »men han er en stor Imperator,« og Julius II

er i Sandhed ogsaa en fuldstændig hedensk Fremtoning paa

14*

More magazines by this user
Similar magazines