^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

212 Pave JuHhs II og Kirkestatens Grundlæggelse.

den pavelige Stol. Han er Resultatet af Italiens fuldstændig

hedenske Renaissance-Dannelse, som ogsaa havde grebet ham

mægtig; den gav ham Mod til kun at leve for sit Formaal

og ?j^i'6 sin Individualitet gjældende; den laante ham Øje

til at trænge ind i den evige Skj enheds Rige og knyttede

hans Navn til Kunstens største. Disse hans fredelige

Erobringer staa oprejste i al deres monumentale Storhed;

men hvad han fravristede Krigens Furier, er vejret hen som

Støv; forgjæves slyngede han St. Peters Nøgler, som man

sagde det om ham, i Tiberen for kun at føre St. Pauls Sværd;

Sværdet har atter frataget Kirken, hvad han havde givet den.

F]n ejendommelig, storslaaet Skæbnens Ironi vilde det

saa, at samtidig med at Julius II saaledes omgjordede sig

med St. Paulus's Sværd, kom ogsaa (1510) den Mand til

Rom, der var kaldet til at gjenoprette den ægte paulinske

Kristendom. En Augustinerraunk fra Wittenberg, halvt en

Pilegrimsmand , halvt en Forretningsforer for sit Kloster,

endnu ganske opfyldt af den Tanke, at man med gode

Gjerninger kunde gjere sig fortjent til Himmelen, saaledes

kom Luther til Rom, hvor hverken Kunstens Undere eller

de ophøjede Minder om svunden Storhed talte til ham ; han

havde kun Øje for den verdsliggjorte Kirkes skrækkelige

Tilstand. Endnu udførte han dog de Bodsøvelser og Cere-

monier, der vare foreskrevne af Mennesker, for hvem det

helligste blot var et Middel til at bedaare og der igjennem

beherske andre; endnu krøb han knælende op og ned ad

Scala santa, og den indre Stemme, som nu og da tilraabte

ham: »den retfærdige lever Troens Liv!« betragtede han vel

endnu kun som en Fristelse fra den onde, der vilde fraliste

ham Tilliden til de gode Gjerningers underfulde Kraft.

Som i Feberdrømme saae han hele Kleresiets afsindige

Færd, deres Jagen og Higen efter jordisk Gods, deres

Kiv, Kampe og Blodsudgydelse

for et Par Kvadratmile

Land eller et Par usle Smaastæder, svæve forbi sine Øjne,

og som Skygger er alt dette svundet for vore Øjne; Julius

More magazines by this user
Similar magazines