^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

218 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

Orsinier, men selv jflere af Huset Colonna vare Pavens

dødelige Uvenner. Sagen tog en saa betænkelig Vending,

at hans Hellighed lod Portvagterne forstsprke og selv for

nogen Tid trak sig tilbage til Engelsborg. Hvad der ved

denne Tid gik for sig i Kom, erfare vi atter af de vene-

zianske Indberetninger. Det var mod Midten af Marts 1512,

at de romerske Adelsmænd troede Øjeblikket kommet til at

tvinge Paven til Underkastelse ; de havde forgjæves forlangt

Foretræde hos hans Hellighed, som afslog dette under Paa-

skud af Upasselighed; men en af de mest ansete og rigeste

Borgere i Kom, Domenico Massimi, turde han ikke vove at

afvise, og denne Mand forlangte paa det bestemteste, at

Paven skulde forlige sig med Frankrig. Baade Spaniens og

Venezias Sendemænd vare til Stede ved Avdiensen; den

sidst nævnte synes dog nærmest at have spillet en stum

Tilhørers Rolle, hvorimod den spanske Minister frem-

hævede, at der her ikke var Tale om spanske,

men om

selve Kirkestatens Interesser, og at hans Herres Hærstyrke

ikke alene var et Forsvar, men selv et Angreb voxen; dog

Massimi lod sig ikke overbevise, men gjentog uforfærdet

(gaiardamente) sine tidligere Ytringer og henviste til, at

baade Hærens slette Tilstand og Faren for et Oprør i

Rom gjorde Freden nødvendig. Paven blev vel ikke omvendt

ved Massimis Taler og afskedigede ham sluttelig med

den løse Forsikring, at han ikke var imod Freden, saa snart

den kunde naas mod Garantier for hans Person og den

pavelige Stol , saaledes maatte t. Ex. først Bologna og andre

Kirken tilhørende Distrikter udleveres; men desuagtet maa

denne lange Diskussion naturligvis have gjort et slet Ind-

tryk paa hans Sind, ligesom Gesandtens Indberetning tyde-

lig nok vidner om, hvad Indtryk den ædle Venezianer selv

fik af Massimis Ord: »Komerne ere i højeste

Grad util-

fredse, klage over slet Behandling fra Pavens Side og

lade sig ophidse mod Julius af den oprørske Kardinal

Sanseverino, der nyder den højeste Anseelse hos dem.«

More magazines by this user
Similar magazines