^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

220 P*ve Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

blandt Gastons Fodfolk kæmpede Tyskere, Italienere og

Franskmænd, hans talrige Rytteri anslaas til 7000 Mand,

Skytset stillede Alfonso ai Este; i den allierede Hær

kæmpede 10,000 Spaniere og 4000 Italienere til Fods og

henved 6000 Ryttere; i det hele deltog vel omtrent 45,000

Mand i Kampen. Aldeles uforholdsmæssig ved Siden af

disse Opgivelser er Tallet paa de faldne; nogle ville vide,

at der var 16,000 døde, andre angave endog 20,000, An-

givelser, der allerede vakte Guicciardinis kritiske Tvivl:

»Intet lader sig med mindre Sikkerhed oplyse end Tallet

af de døde paa Valpladsen; hvor forskjellig dog

nu end

manges Opgivelse lyder, paastaa dog de fleste, at begge

Hære tilsammen mistede 10,000 Mand, heraf kom vel den

ene Tredjedel paa Franskmændene, Resten paa Fjenden.«

Hvorledes dette nu end forholdt sig, var Spaniernes og deres

Fælle, Pavens Nederlag fuldstændig;

de mistede hele deres

Train, deres Faner og deres Skyts; den pavelige Legat

Giov. de' Medici, Generalerne Fabricius Colonna, Pedro Na-

varra og Davalos Pescara faldt i fransk Fangenskab, den

forenede Hær var aldeles sprængt, og hvad der reddede

Livet, var paa rasende Flugt. Fra Cesena, hvorhen Flygtningene

først rettede deres Kaas, søgte en Del at undkomme

over Toscana, og dem gik det endda forholdsvis

godt; en anden Rest slog ind paa Vejen gjennem Hertugdømmet

Urbino og skal her dels være udplyndret, dels nedhugget

paa den pavelige Nepots Bud. Frans Maria Rovere

havde alt før Slaget knyttet Underhandlinger med Fransk-

mændene ,

hans Onkel beklagede sig

hos den venezianske

Sendemand over, at denne Urbino med Forglemmelse af

alle Velgjerninger var gaaet over til Frankrig og allerede

havde modtaget 14,000 Scudi i Sold, intet er derfor tro-

ligere, end at Hertugen med Pavens Undergang for Øje har

bejlet til Frankrigs Gunst og derfor slemt medtaget Lev-

ningerne

af den slaaede Hær. Da der senere indtraadte

en uventet Vending til Gunst for Paven, skyndte Broder-

More magazines by this user
Similar magazines