^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 221

sonnen sig med at lade det halvt fuldendt« Frafald gaa til-

bage, kastede sig angrende i Onkelens Arme og

ogsaa tagen til Gunst og Xaade igjeii.

Efterretningen om Slaget

blev da

ved Kavenna uaaede Rom to

Dage senere, og Paven tænkte strax paa Flugt; to Galejer

bleve holdte i Beredskab til Flugten, men den næste Dag

bragte dog snart Julius paa andre Tanker; ogsaa den sejerrige

franske Hær var bleven slemt medtagen. Gaston var

blandt de faldne, og den nye Overanfører de la Palice var

ingen stor Feltherre; en Fremrykning mod Rom maatte

synes vovelig for Franskmændene, som truedes i Ryggen af

Schweizerne, Gaston vilde maaske have vovet det, men hans

Efterfølger var ikke Mand for en saadan Beslutning. Med

alt dette for Øje indsaa Julius II strax, hvad ban havde at

gjore for at redde sig:

for at vinde Tid indledede han Under-

handlinger med Frankrig, alene med det Øjemed

at afholde

Ludvig XII fra krigei-ske Forholdsregler, medens Kongen

maatte tro, at han lettere kunde høste Frugterne af den

vundne Sejer gjennem et' Forlig med Paven end ved et

Angreb, hvis Udfald dog

altid var tvivlsomt. Pavens Be-

tingelser bleve strax meddelte det transke Hof; Bologna

skulde falde tilbage til Paven, og Hertug Alfonso afstaa

Modena og flere Punkter: men over for sine fortrolige og

for Spaniens og Venezias Sendemænd lagde Julius ingen

Dølgsmaal paa sine Hensigter; han tilsigtede kun at »herame

Franskmændenes Raseric , og med de dyreste Eder lovede

han at opgive alle Fredstanker, naar blot Spanien og England,

deres Forsat tro, spillede Krigen over paa fransk

Jordbund.

Parallelt med disse Underhandlinger, hvorved man

naaede saa meget, at Frankrig og de romerske Baroner

nolede i Stedet for at slaa til, gik Krigsrustningeme deres

Gang. Med al Kraft skulde Vicekongen af Xeapel samle

Levningerne af sin slaaede Hær og bringe den paa Fode

igjen, og samtidig benyttede Julius II sine spanske For-

More magazines by this user
Similar magazines