^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Jolius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 223

losning har trængt til vexelvis Beskyttelse af Italiens fremmede

Magthavere.

Den 23de Marts 1512 — altsaa næsten tre Uger for

Sl^et ved Ravenna — indtraf tolv Udsendinge fra Schweizer-

Kantonerne paa deres Gjennerarejse i Venezia, hvor de bleve

modtagne af Dogen ogRaadet; omgjordede med Sværdet og

med Rosenkranse i Haanden fremstillede de sig som Kirkens

sande Stridsmænd, deres Tale klang kjækt og mandig, som

det altid vai* Schweizernes Art;

de vare Edsforbundets Sende-

mænd og som saadanne paa Vejen til Julius II for at træife

Aftale med ham i Anledning af deres Forbund med Kirken mod

de sorte Galliere; de havde intet særligt Ærende til Raadet og

vilde kun tolke deres Kantoners fulde Velvilje; dog, de vare

vante til at handle med Sværd i Haand, og

ikke til at

holde Taler. Nogle Dage senere indtraf den pavelige Ud-

sending, Matthæus Schinner, hvis Navn vore Læsere have

mødt flere Gange i det foregaaende. Ved sin Avdieus til-

talte Schinner Raadet paa Italiensk, thi han var en Barbar

og var bange for at begaa Barbarismer i sit Latin; men

med Hensyn til sine Udtalelser viste Kardinalen sig

imidlertid langt mere som Romer end som Schweizer. For

at gjenvinde Kirkens Omraade, der var udelelig som Kristi

Klædning, havde Paven ved hans, Matthæus Schinners,

Mægling sluttet Pagt med Edsforbundet og udnævnt ham

til Legat for Lombardiet, Tyskland og andre Egne, hvorhen

hans Forretninger maatte føre ham; han var nu indtruffen

for at styrke Edsforbundets Sendemænd i deres gode Forsæt,

han haabede, at Schweizerne, skjønt tvende Kantoner

hældede til Frankrig, vilde vedblive at følge den lige Vej,

og for sit Vedkommende vilde han, skjønt Barbar af Fødsel,

gjøre alt, hvad der stod i hans Magt, for at befri Italien

for Barbarerne og holde Schweizerne fast ved Ligaen.

Raadet skulde nu understotte ham ved denne Lejlighed,

og det kjendte vel den schweiziske Nationalsygdom, der hurtig

More magazines by this user
Similar magazines