^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

I

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 227

mændene dog længere

holde Stand, Tilbagetoget gik uaf-

bradt videre over Mont Cenis, og Schweizerne, der vare

komne for at gjenoprette en Hertugkrone ikke af Guds, men

af de fri Bonders Naade, vare Folk, som vidste at drage

Fordel af deres Held fuldt ud; i Lebet af Qorten Dage

toge de hele Hertugdømmet i Besiddelse og sikrede sig

saaledes et Pant, der maatte give dem en afgjørende Stemme

ved Byttets Deling. De fleste Stæder i Lombardiet havde

skyndsomst aabnet deres Porte, kun i Crema, Brescia og

enkelte andre Borge holdt de franske Garnisoner sig endnu

nogen Tid.

Saaledes havde det franske Herredomme i Italien ud-

spillet sin Rolle; selve Genova, der af Paven betragtedes

som Fødeby, og som han to Gange forgjæves havde søgt

at befri, afrystede nu med let Meje sit Aag; næppe nærmede

Janus Fregoso sig med nogle Tropper, for Befolkningen kom

i Bevægelse, Franskmændene trak sig tilbage til Borgen, og

Genueserne valgte Fregoso til Doge.

Julius II anordnede Glædesfester og Takkeprocessioner

i Rom, lod sig hylde som Italiens Befrier og

nød i fuldt

Maal Sejerens Frugter, der foreløbig ikke havde nogen Af-

smag. Romagnaen fik han lige saa hurtig i sin Magt igjen,

som han nylig havde tabt det, Bologna, hvis Befolkning

havde haanet ham saa højlig, overgav sig til Hertugen af

Urbino, der tog Staden i Besiddelse i Kirkens Navn, og der-

paa rettede Paven sine Øjne paa Parma og Piacenza, Stæder,

som hidindtil havde tilhørt Hertugdømmet Milano, men

som Julius paastod vare Dele af Kirkestaten. Snart anførte

han Markgrevinde Mathildes Testamente, snart Pipin den

lilles Gave, snart havde han endnu andre lige saa fyldest-

gjørende Grunde for sine Paastande; men lige saa tvivlsomme

Pavens Adkomster vare, lige saa utvivlsom var den

Dygtighed, hvormed han styrede løs paa sit Maal, og næppe

vare et Par Maaneder forløbne, før begge Stæder vare hans.

Kjærest havde det dog været Paven, om han havde

15»

More magazines by this user
Similar magazines