^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 231

snu Aragonier havde aflært Paven alle hans Talemaader.

En saa grundig Mistillid, en saa alvorlig Forstemthed gjorde

sig uu allerede gjældende mellem Medlemmerne af det saa

kaldte »hellige Forbund«, der hver for sig kun tænkte paa

at tilfredsstille sin Herskerlyst.

Da Paven saaledes maatte belave sig paa alvorlige

Differenser med sin spanske Forbundsfælle, maatte han holde

saa meget fastere ved sine Schweizere, der ganske vist

kostede ham svært mange Penge, men til Gjengjæld ogsaa

ydede anstændig Valuta for samme. Stadig forte af den

utrættelige Schinner havde de, naar Lejligheden gaves,

varetaget de pavelige Interesser, saaledes stillet Asti til

Pavens Raadighed, den samme By, som vi alt have set

Julius tilbyde Hertug Alfonso i Erstatning. Omgangen med

disse >den hellige Stols Hjælpere« og deres stridbare Kar-

dinal var rigtig nok ingenlunde altid behagelig; naar den

pavelige Skatmester undertiden forsinkede sig med Pengene,

kunde Schinner saaledes meget vel modtage ham med de

Ord: »Hvis I ikke var Biskop, lod jeg eder hænge«; men

endnu værre gik det dog de venezianske Proveditorer, hvem

Schweizerne paa Grund af Soldens Udebliven satte fast og

ikke lod slippe los, før der var stillet beheng Sikkerhed.

Paven selv foruroligedes over den mellem Venezianerne og

Schinner udbrudte Tvist og rettede et Brev til Kardinalen,

hvori han formanede til Endrægtighed og besvor ham dog

endelig at agte de indlebende Skrivelser; »thi alt vort Haab

beror ene og alene paa dig, og i dette Haab skulde dog vi,

der ikke pønse paa andet end at være dig og Schweizerne

til Behag, ikke skuffes.« I en saadan Afhængighed var

den almægtige Pave altsaa kommen lige over for en af

ham selv kreeret Kardinal, en Matthæus Schinner, hvis

Taabelighed, Lettroenhed og umaadelige Hidsighed havde

hidført den hele Strid.

Imidlertid aabnedes i Mantova (Avgust 1512) en Kon-

gres, der skulde træffe Bestemmelser om de skete Erobrin-

More magazines by this user
Similar magazines