^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

234 It^a-ye Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

denne Statsmands Mellemkomst,

hvis Stemme havde den

afgjørende Vægt med Hensyn til Kejserens italienske

Politik. Paven vilde sætte Anerkj endelsen af sin Kirke-

forsamling igjennem, fremdeles opnaa Hertugen

af Ferraras

fuldstændige Prisgivelse og endelig Afsluttelsen af et nyt

Forbund, der kunde træde i Stedet for den brøstholdne

hellige Liga, alt til Hobe Betingelser, hvis Opnaaelse

skulde synes uendelig vanskelig, for ikke at sige umulig.

»Hvo der har Forstand,« skriver Venezias Sendemand,

Foscari, under 5te November, Dagen efter Langs Ankomst,

»antager, at der ved denne Lejlighed slet intet vil komme

i Stand«; et nyt Bevis paa, hvor meget Diplomater kunne

forregne sig;

den ædle Venezianer skulde snart faa andet

at vide; han havde rent overset, at han i Julius II havde

at gjøre med en Pave, der aldrig havde taget i Be-

tænkning at ofre gamle Forbundsfæller for at vinde nye.

Alt den 7de November lod Paven den venezianske Sendemand

stede til Avdiens, hvor han fik en Meddelelse om

de Betingelser, Kepubliken havde at indgaa paa, naar den

vilde opnaa Fred med Kejseren;

den skulde afstaa Verona

og Vicenza, tage Padova og Treviso til Len mod Betaling

af 250,000 og en aarlig Lensrente af 20,000 Dukater.

»Naar 1 ikke ville gaa ind herpaa, ville vi alle være imod

eder,« udbrød hans Hellighed forbitret og kastede sig i

sin Stol, da Sendemanden i Kaadets Navn afviste disse

Tilbud. Paa Stedet lod Paven en Notar kalde, som skulde

opsætte det nye Forbund mellem Paven, Kejseren og

Spanien, og kun paa Spaniens Opfordring fandt en Op-

sættelse Sted ; den sidste Magt gik kun halvt villig ind paa

den hele Sag; thi den kloge Kong Ferdinand indsaa fuldt

vel, at en saadan Traktat, der beroede paa Venezias Udplyn-

dring, vilde drive Republiken over i en fransk Alliance og

gjøre alle de vundne Resultater usikre. Dog

Paven brændte

af Begjærlighed efter at se sit Lateranconcilium forherliget

ved Biskoppen af Gurks Nærværelse og at faa frie Hænder

More magazines by this user
Similar magazines