^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

236 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

af den største Hemmelighedsfuldhed

lod han sin Nuntius

i Venezia erklære: Hans Hellighed havde kun med Taarer

i Øjnene sluttet Forbundet med Kejseren, og om end gejst-

skulde disse blive stil-

lige Straffe vare stillede i Udsigt,

lede i Bero. Paven vilde aldeles ikke skride til Krig mod

Republiken, naar først Conciliet var sluttet, og

da dette vilde

tinde Sted inden kort Frist, vilde der nok tilbyde sig Midler

til at gjøre sig løs fra Kejseren. Dog alle disse skjenne

Talemaader kunde umulig berolige en Stat, der havde set

Paven bryde selv sine mest højtidelige Overenskomster; som

Ferdinand den katholske rigtig havde forudset, stillede Re-

publiken sit Forbund med Frankrig op mod det nye pavelig-kejserlige.

Det havde ikke manglet paa franske Tilbud

i saa Henseende, og Gian Giacomo Trivulzio havde atter

været Mellemmanden; da det efter den store Sejer ved Ra-

venna gik rask ned ad Bakke med Frankrigs Held i Italien,

havde han indset, at den eneste Udsigt til at redde Lom-

bardiet for Frankrig var den hellige Ligas Sprængning og

en Alliance med Republiken. Ved Hjælp af fangne Vene-

zianere havde han søgt at opnaa en Forstaaelse, men Raadet

havde besvaret denne Tilnærmelse med en Erklæring om

urokkelig at blive den hellige Liga tro, samtidig med at

man satte Paven i Kjendskab med disse Underhandlinger.

Dog nu, da Venezianernes Mistillid til deres egne Forbunds-

fæller blev større og større, da de saae Spanierne tilegne

sig Brescia uden at gjøre Mine til at udlevere det, da de

saae Paven som en Hersker fordre en Tilslutning til den

Fred, han havde iudgaaet uden dem og mod dem, maatte

alle Betænkeligheder ved de nye Æventyr, man kastede sig

ind i, svinde bort; Timandsraadet vilde hellere i For-

bund med Frankrig udfordre Skæbnen end bøje Nakken

under det pavelige Aag, og Underhandlingerne indlededes i

December 1512, paa ny ved Trivulzios Mellemkomst.

Skjønt Paven ikke oplevede den endelige Afslutning, som

først gik for sig den,23de Marts 1513, maatte dog Skyggerne

More magazines by this user
Similar magazines