^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

244

Julianus Apostata som Augustus.

befinde sig midt i Vaabenlarmen og maaske mere tilfredse,

hvis deres høje Velynder havde fritaget dem for dette Bevis

paa sin Naade; der var toscanske Haruspicer, som ikke

holdt af Fiiosoferne og ikke kunde enes med dem; end

videre Lægen Oribasus og Prætorpræfekten Sallustius Secun-

dus, begge Hedninge af en retsindig og

maadeholden Karak-

ter; endelig nogle kristne Officerer som Jovian, den senere

Kejser, hvilke man paa Grund af deres Loyalitet og militære

Dygtighed havde set sig nødsaget til at hidkalde i Farens

Stund. Julian tog en kold og formel Afsked med An-

tiochias Senat, som ledsagede ham paa Vejen. »Vend

lykkelig og sejerrig tilbage,« tilraabte det ham, »og vær

mindre forbitret paa os.« Men et bittert Svar lød fra

Kejserens Læber: »Det er den sidste Gang, I se mig; jeg

vil aldrig oftere træde inden for eders Mure.« Kun med

Libanius tog han en varm Afsked, trykkede ham i sine

Arme og lovede at skrive hyppig til ham paa Vejen. Han

rykkede langsomt frem, i smaa Dagsrejser, drog igjennem

Byerne Beroea og Hierapolis til Carrhæ, hvor han mønstrede

sin Hær. Fra en nærliggende Høj saae han sine Krigeres

uoverskuelige Rækker defilere forbi sig og

blev ved dette

Syn et Øjeblik greben af Begejstring og Beundring. Efter

Mønstringen udsendte han fra dette Sted et Korps paa

20,000 Mand, under Generalerne Procopius og Sebastianus,

bestemt til at dække Vejen mod Adiabene og forsvare den

vigtige Plads Nisibis. Hvis intet foruroligede dem, havde

Generalerne Ordre til at trænge ind i Assyrien, følge Tigris

og forene sig med Hovedarmeen i Nærheden af Ktesiphon,

Perserrigets ene Hovedstad. Imidlertid rykkede Hovedhæren

videre mod Syd langs Floden Evfrat og fulgte Flodens

Krumninger. »Den romerske Flaade,« siger Ammianus

Marcellinus, »frembød et prægtigt Skue, i det den med

sine talrige Sejl og Aarer næsten fyldte den mægtige Flods

Bredde; siden Xerxes's Dage havde man ikke set noget,

lignende.« Vejens Besværligheder begyndte imidlertid

More magazines by this user
Similar magazines