^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

246

Julianus Apostata som Augustus.

Krumninger. Til venstre udbredte sig nu den vide Slette,

som Xenophon, der otte Aarhundreder før Julians Tid drog

samme Vej med den yngre Cyrus's Arme, har beskrevet med

disse Ord: »Terrænet er lige saa fladt som Havet og over-

saaet med Malurt; de faa Buske, man finder, have en

aromatisk Lugt; Trapgæs og Strudse, Gazeller og vilde

Æsler synes at være de eneste Beboere af denne Ørken.«

Efter at have tilbagelagt denne Vej uden videre Hindringer be-

traadte man det berømte og frugtbare Land, som indesluttes

af Floderne Evfrat og Tigris, der her pludselig nærme sig

hinanden. Her laa Hovedstæderne i alle de Riger, hvilke

den foranderlige Lykke snart overgav, snart berøvede Herre-

dømmet over Østen. Paa begge Sider af Evfrat udfoldede

Nebukadnezars gamle By, det fabelagtige Babylon, sine

mægtige Ruiner ; lidt højere, paa Tigris's vestlige Bred, frembød

Seleucia, Alexanders Efterfølgeres Hovedstad, det samme

sørgelige Skue af Levninger fra Fortidens Herlighed; men

lige over for, paa den anden Side af Floden, hævede sig

Sassanidernes nye Residens Ktesiphon, hvorfra en parthisk

Røvers Sønner i saa mange Aar trodsede de romer-

ske Ørne.

Armeens Marche gjennem Ørkenen havde medtaget

Slutningen af Marts og hele April Maaned; det var i de

første Dage af Maj , da man nærmede sig Byen Macepratas

Mure, at man for første Gang øjnede fjendtlige Tropper.

De romerske Soldater følte i Begyndelsen nogen Sky og

Overraskelse ved at skulle kæmpe med en Fjende, hvis

Vaaben og Kampmaade afvege saa meget fra deres egen;

de persiske Bueskytters overordentlige Styrke og Antal

bragte dem i Forvirring, og deres Rustningers

uvante Glans

blændede deres Øjne. De kom sig dog snart af denne

Panik, og med deres Skjolde løftede over Hovederne angrebe

de med en saadan Heftighed, at alt, der var foran dem,

veg tilbage; den persiske Hær, som ikke kommanderedes

af Sapor selv, men af den saa kaldte Surena, Rigets første

More magazines by this user
Similar magazines