^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

18 Dramaet i Pizzo.

»Forbundnes« Beskyttelse. Murat flakkede i to Døgn omkring

ved den øde Strandbred uden nogen som helst Næring, indtil

han kom til nogle fattige Fiskere, som vel kjendte, men

ikke forraadte ham, skjønt Patrouiller overalt søgte efter

ham. Han boede i en lille Hule i Jorden, hvis Indgang

blev dækket nf Grene og visne Blade.

Det var imidlertid lykkedes hans Adjutanter at fragte

efter ham ved

et Skib i Toulon, og tre Søofficerer søgte

Kysten for at melde, hvor han skulde finde Skibet. Ved

en Misforstaaelse glippede Mødet; da Murat kom til det

aftalte Sted, havde hans trofaste Venner forladt det, og

han blev derfor nødsaget til paa ny at tage Tilflugt hos sine

fattige Fiskere. Endelig lykkedes det den 22de Avgust,

samme Dag som Murat fra sit Skjul paa ny tilskrev

Fouché, de tre Søofficerer at skaffe et lille Fartøj i Toulon,

og paa det betroede man sig paa Lykke og Fromme til

Middelhavet. Søen var imidlertid meget oprørt, og Rejsen

var forbunden med stor Fare; de prajede et Koffardiskib,

som sejlede til Toulon, og tilbød Kaptejnen en stor Belønning,

hvis han vilde vende om og sejle

til Corsica

i Steden for til Frankrig ; men han afslog det og var tilmed

nærved at sejle det skrøbelige Fartøj, som havde Kongen

om Bord, i Sænk. Situationen begyndte at blive haabløs,

da man henad Aften fik Øje paa »Balancelle«, som besørgede

den regelmæssige Postforbindelse iraellem Frankrigs Sydkyst

og Bastia; Kaptejnen, der syntes at vide, at Murat

og hans Tilhængere agtede sig til (.orsica, styrede efter

dem og tog dem om ^ord, medens det Fartøj, som de for-

lode, sank for deres Øjne.

Murat lod sig betegne som Søofficer og antog Navnet

Campomele, men hans Incognito blev ikke synderlig strængt

overholdt, og det varede ikke længe, før enhver vidste, hvem

der var om Bord. Joachim lagde selv ikke Skjul paa, hvem

han var, og ikke saa snart følte han sig i sikre Omgivelser,

før hans gamle Selvtillid og Hovmod paa ny indfandt sig,

More magazines by this user
Similar magazines