^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

280 St. Severin.

Sted til Sted , en Gjenstand for almindelig Medynk og

Skræk; først da han havde hengivet sig til Munkelivet og

bygget sig en Eneboerhytte paa

en lille øde i Middel-

havet, kom han omsider til Ko; men Frederik, som blev

dristigere ved at se sin Forbrydelse ustraffet, føjede Voldsomhed

til Plyndring, jog Munkene ud og førte deres rørlige

Gods bort: »Han vilde vistnok ogsaa have bortført Murene,«

siger Forfatteren, som var Vidne til disse Ting, >hvis han

havde kunnet flytte dem, ligesom alt det øvrige, hinsides

Donau.« Han frydede sig i sin Ugudelighed; men Straffen,

som han ikke mere troede paa, tøvede ikke længe med at

naa ham.

Nogle Uger vare næppe forløbne, førend hele den

rugiske Kongefamilie, delt ved de sletteste Lidenskaber, laa

i haardnakket Strid indbyrdes, Broder mod Broder, Broder-

søn mod Farbroder, og Gudsmanden, som kunde have dæmpet

eller forebygget Stridighederne, var ikke mere til Stede.

Det var, som om Frederik idelig plagedes af et Samvittigheds-

nag, en hævnende Furie; thi han syntes at have tabt

Herredømmet over sig selv« Allerede tidligere en Tyran

lige over for sine Undersaatter blev han nu sine Paarerendes

hovmodige Herre; hans Familie skjælvede for ham. Vore

Læsere have maaske ikke glemt Gisas lille Søn, Frederik

kaldet ligesom sin Farbroder, ham, hvem Moderen løskjøbte

af Guldsmeddenes Hænder ved at sætte dem i Frihed*).

Barnet, der nu næsten var bleven Mand, viste sig ved sine

voldsomme Lidenskaber som en værdig Søn af en saadan

Moder. Paa Grund af en grov Fornærmelse, — man véd

ikke hvilken — som blev tilføjet ham selv eller hans

Had til denne,

Fader af Farbroderen, fattede han et dødeligt

og omtrent en Maaned efter Klosterets Plyndring lagde han

et Baghold for ham og dræbte ham.

Dette Mord bidrog kun til at forøge den Uorden, som

*) Se oven for S. 113—14.

More magazines by this user
Similar magazines