^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

St. Severin. 285

Under disse paatrængende Omstændigheder havde Odoaker

to Ting at vælge imellem: enten til Stadighed at holde

stærke Besætninger i Noricum for at bevare nogle uvigtige

Byer for Italiens Eegering, eller ogsaa føre Indbyggerne

tilbage derfra syd for Alperne og overlade Landet til Barbarerne;

det sidste syntes ham det fornuftigste. Han sendte

derfor en ny Hær til Donaus Bredder under Anførsel af sin

Broder Aonulf, hvem han medgav Høvdingen for Livvagten

Pierius, i det særlige Ærende at overflytte Provinsboerne.

Aonulf havde et frygteligere Hverv, som han skilte sig ved

efter Odoakers Ønske. Aldrig saa snart var han kommen tU

Rugiland, førend han trængte derind, og denne Gang var Ud-

ryddelsen fuldstændig. Odoakers Broder lod intet blive staaende,

hverken Hytter eller Korn paa Markerne eller Træer : Rugi-

land var fra nu af kun en af de Ørkener, som frembringes

ved Menneskehaand , og som Germanerne saa godt forstode

at skabe. Skovene sikrede ikke mere til fulde den flygtende

rugiske Befolkning; den søgte Tiltiugt i Qærnere Egne.

Frederik frelste sig til Østgotherne, som den Gang stode

ved Nedre-Donau omkring Novæ i Nedre-Mosien , og trods

det gamle Fjendskab meUem de to Stammer fandt han

der et Tilflugtssted, Løfter om Bistand og Medfølelse for

sin Ulykke.

Da Aonulfs Hverv var fuldført, begyndte

Pierius at

udføre sit. Udraabere udbredte sig i Egnen og gik fra By til

By for at underrette de romerske Unuersaatter om, at de

maatte holde sig færdige paa berammet Tid og Sted med

deres Familier og rørlige Gods for at kunne følge den

romerske Hær til Italien. Forberedelserne til dette store

Opbrud foregik med Orden, under Øvrighedspersonernes

Ledelse; imidlertid var Severins Samfund samlet i Faviana,

for at opfylde en sønlig og sidste Pligt mod sin Stifter. I

Følge det, Helgenen udtrykkelig havde indskærpet og til-

raadet paa sit Dødsleje, da han sagde til sine Disciple:

»Naar Herren besøger eder for at drage eder ud af Ægyp-

More magazines by this user
Similar magazines