^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Gustav Vasa i Dalarne. 291

Almuen i Dalarne var under Unionen, ligesom

for en

stor Del endnu i vore Dage, i høj Grad afhængig af de

Bjærgværker, som findes der. Bjærgværksdriften havde ved

Handelsforbindelser aabnet for Dalarne en livligere Sam-

færdsel med Rigets øvrige Dele, ja endogsaa med uden-

landske Handelsstæder; den gav Indbyggerne Arbejde og

Fortjeneste, medens den magre

Jordbund ikke formaaede at

yde Brød til alie, især efter at Adgang til Fortjeneste

havde forøget Folkemængden. Man kan derfor med Føje

antage, at Dalarnes Befolkning,

i det mindste i de søndre

Sogne, var i Hænderne paa Bjærgværksejerne og paa Op-

fordring betragtede disses Venner og Fjender som deres

egne; thi den saae i Bjærgværksdriften

en af sine fornemste

Indtægtskilder, og dens Interesse og Fordele vare paa det

nærmeste sammenvoxede med Bjærgværksejernes. Hvad der

muligvis kunde fattes i Kjærlighed, blev erstattet af den

Afhængighed, hvori den stod formedelst den Vinding, den

havde af Bjærgværkernes Ihændehavere. Som Følge heraf

stode ogsaa disse i Spidsen for de politiske Bevægelser i

Dalarne under Unionen; men ihvorvel Bjærgværksejerne og

Dalalmuen villig havde fulgt Engelbrekt og Stureme, fandt

alligevel Gustav Erikson i Begyndelsen af sit Ophold

i denne

Provins ikke Sindsstemningen hos de først nævnte saadan,

at han vovede at træde offentlig op blandt Folket i de

Sogne, som vare mest afhængige af Bjærgværksdriften, men

maatte lage sin TUflugt til Egne, der vare mere uafhængige

af de adelige Slægts- og Bjærgmand sinteresser, og hvor

Fædrelandets Vel og Ve tyngede mere i Vægtskaalen end

private Fordele og Hensyn.

For at forstaa, hvad der bevægede Gustav Erikson til

at søge et Tilflugtssted i Dalarne og derfra begynde Be-

frielsesværket, viUe vi i Korthed stille os for Øje Hovedtrækkene

af Dalkarlenes Deltagelse i Unionstidens Kampe

til det nationale Partis fornemste Ledere.

og deres Stilling

Rejsningen under Engelbrekt Engelbrektson

danner en

19*