^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

296 Gustav Vasa i Dalarne.

Person, hvem »han holdt for sin egen gode Ven og troede

vel.« Over Søen Runn og Lillelven ankom han til Torsång.

Isen paa Lillelven var saa svag, at han faldt i Vandet og

var nær ved at drukne; han maatte da begive sig tilbage

til Færgemandens Hus, hvor han blev Natten over og fik

sine Klæder tørrede. Næste Dag fortsatte han Vejen til

Ornås ; det Sted, hvor Gustavs Liv ved Forsøget paa al gaa

over Elven svævede i Fare, bærer Navnet Glottret (af

Verbet glottra o : at risle, sprudle) og ligger tæt ved Færge-

stedet i Torsång, hvor Vandet strømmer med stærk Fart

og derfor sjælden om Vinteren er belagt med Is, som da

altid er meget svag.

I Torsång Sogn, et Par Mil syd for Falun, ligger paa

en Odde ved en Fjord af Søen Runn Gaarden Ornås. Paa

den Tid ejedes den af Arendt Person Djekn, der var gift

med Barbro Stigsdatter, som skulde blive Gustavs Prelser-

inde; thi da han med ungdommelig Aabenhjærtighed og

Uforsigtighed for Arendt Person, som under ham havde

ijent i Krigen mellem Kristiern den anden og Sten Sture

den yngre, aabenbarede sit Navn og sin Plan at bringe en

Rejsning i Stand mod Kongen,

lovede Arendt ham vel al

mulig Hjælp og tilbød ham sikkert Ophold paa Ornås, saa

længe han ønskede det; men medens Anders Person paa

Rankhyttan viser sig som en forsigtig og beregnende Mand,

som paa den ene Side var i Besiddelse af saa megen Ære

og Retsfølelse, at han ikke vilde forraade sin Ungdomsven,

men paa den anden heller ikke ugjærne saae, at han blev

befriet for den farlige Gjæsts Besøg, viser Arendt Person

sig derimod ved sin Fremgangsmaade som en vindelysten og

troløs Ven, der ej tog i Betænkning at krænke Gjæstfrihedens

Love og bryde gamle Venskabsbaand for at komme

i Besiddelse af den Pris, som var sat paa en forfulgt Flygt-

nings Hoved, eller ved at udlevere ham opnaa Gunst og

Naade hos Magthaverne. Efter at han med gode Løfter

havde dysset Gustav i Ro, forte han ham op til et Rum i

More magazines by this user
Similar magazines