^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Gustav Vasa i Dalarne. 297

det øvre Stokværk af den Loftsbygning, som i næsten ufor-

andret Skikkelse endnu er til paa Omås. Dernæst drog

han selv afsted til den rige og ansete Mans Nilson Svin-

hufvud, som boede iAlpeboda paadenGaard, der nu kaldes

Flåskkallaren. Maaske havde Arendt Person for ikke at

vække Gustavs Mistanke angivet som Grund til sin Bort-

rejse, at han agtede at udforske Naboernes Tænkemaade.

Imidlertid aabenbarede han strax ved sin Ankomst til

Flåskkallaren for Mans Nilson de fortrolige Meddelelser,

Gustav havde gjort ham, og opfordrede ham til at være sig

behjælpelig med at gribe og udlevere den værgeløse Flygtning,

som havde søgt Beskyttelse under hans Tag. En

saadan Handlemaade stemmede dog ingenlunde overens med

Mans Mlsons Karakter, hos hvem Arendt havde haabet at

finde aabne Øren for sit Forslag, eftersom han var Kongens

Foged paa Kopparberget og borte til den dansksindede Slægt

Svinhufvud. Han fandt dog snart, at han fuldstændig

havde forregnet sig; thi skjønt Mans Nilson af Frygt for

Kristierns Hævn ej vovede at yde Gustav Hjælp og Be-

skyttelse, vilde han alligevel ikke tage nogen Del i det

sorte Forrræderi, som foresloges ham. Derfor afviste han

med Bestemthed det gjorte Forslag og raadede Arendt at

vise den farlige Flygtning fra sig og lade ham fare, hvor-

hen han vilde. Forbitret over dette Afslag besluttede Arendt

Person ufortøvet at begive sig til Sætra eller den nuværende

Sæter Kongsgaard, hvor hans Svoger Brun Bengtson, som

var Kristierns Befalingsmand og Foged over Bergslagen og

hele Dalarne, den Gang boede. Her fandt han villigere

Øren, og

efter at han var bleven Natten over hos sin

Svoger, vendte han den næste Morgen med denne og tyve

Mand tilbage til Omås for at gribe Gustav, men til sin

Forbavselse og Harme fandt han, at Byttet var sluppet ud

af hans Garn.

Forsynet

havde udset Arendt Persons Hustru Barbro

Stigsdatter til et Eedskab for Gustavs Frelse ud af den

More magazines by this user
Similar magazines