^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

298 Gustav Vasa i Dalarne.

truende Fare. Da denne ædle Kvinde saae sin Mand paa

Tilbagevejen fra Flåskkållaren rejse forbi Ornås, vaagnede

hendes Mistanke, og da hun formodede, at han drog til Sætra

for at underrette den danske Foged om den Fangst, som

kunde gjøres paa Ornås, fattede hun den modige Beslutning

at redde den Ædling, som fuld af Tillid og uden at ane

Uraad havde søgt Beskyttelse under hendes Tag.

I det saa kaldte »Fatbur«, som ligger paa nordre Side

i det øvre Stokværk af den oven for nævnte Loftsbygning

paa Ornas, havde Gustav af Arendt Person faaet anvist en

Hvileplads. Skjønt Barbro paa sin Mands Spørgsmaal, paa

hvad Tid Gustav forlod Ornås, opgav, at han allerede den

foregaaende Aften var bleven savnet, og at ingen vidste,

hvorhen han havde begivet sig, tale dog flere Grunde for,

at han først afrejste fra Ornås samme Morgen, som Arendt

vendte tilbage fra Sætra, om der end ligger nogen Over-

drivelse i den Beretning, at hun først, da hun saae sin

Mand i Selskab med Brun Bengtson og 20 andre nærme

sig sit Hjem, var sprunget op til Gustav paa hans Kammer,

havde aabenbaret ham den sig nærmende Fare og raadet

ham til skyndsomst at begive sig paa Flugt. Rimeligvis

havde Barbro, som af Mandens lange Udeblivelse yderligere

styrkedes i sin Mistanke,

gjennemskuet hans Hensigt og

i Nattens Stilhed fuldkommen

besluttet ikke at lade den af

saa mange Farer truede Gjæst blive et Offer for den Snare,

der var lagt for ham. Efter at hun havde fattet sin Be-

slutning at tilintetgjøre sin Mands forræderske Planer, be-

falede hun en tro Tjener, Jakob Jakobson fra Viken i

Torsång Sogn, at spænde en Hest for og kjøre

hen til

Loftsbygningen. Derefter gik hun selv op til Gustav, til-

kjendegav ham sin Mistanke og raadede ham til hurtig at

begive sig til Svårdsjo, enten han nu havde omtalt for

hende, at han der i Præsten Jon havde en Kammerat fra

sin Skoletid, eller hun vidste, at denne var en paalidelig Mand,

som var ugunstig stemt mod Kristiern den anden og hans

More magazines by this user
Similar magazines