^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Gustav Vasa i Dalarne. 299

Parti. For at Gustavs Afrejse skulde blive en Hemmelighed

for de andre Husfolk, i Fald hendes Mand havde givet

nogen af sine Tjenere det Hverv at bevogte ham og hindre

hans Afrejse, førte hun Gustav, efter et Sagn, hvis Sandhed

man med rette kan drage i Tvivl, og som først synes at

være blevet opdigtet i en nyere Tid for yderligere at roman-

tisere det æventyrlige ved Flugten, fra Fadeburet gjennem

den smalle Gang, der leder herfra til det uden for den

vestre Langvæg særskilt udbyggede afsides Kum, og lod

ham glide ned ved Hjælp af et langt Haandklæde. Neden

for Bygningen stod Jakob med Hesten og Slæden færdig

til efter sin Madmoders Befaling at kjere ham over Soen

Bunn.

Der gaar et Sagn, at Arendt Person aldrig har tilgivet

sin Hustru det Puds, hun spillede ham ved at hjælpe Gustav

paa Flugt. Om Dagen levede han i Stilhed for sig selv i

det Værelse, som laa Væg om Væg med det, hvori hans

Hustru boede, men vilde ikke se og tale med hende; om

Natten maatte hun dog hvile i samme Seng

som han.

Sengen gik nemlig tværs igjennem den Væg, der skilt«

deres Værelser fra hverandre, og var gjort som et stort

Skab med Døre paa begge Sider. Snart blev dog dette Liv

utaaleligt for dem begge, og han lod sig da skille fra

hende. Barbro flyttede til Holm i Stora Tuna, hvorimod

Arendt, som indtraadte i et nyt Ægteskab med Rigsraad

Clas Påvelson Kyles Datter, rimeligvis lige til sin Død var

bosat paa Omås. Han blev klog af Skade og deltog ikke i

noget af de senere Daloprør, men drog sig tilbage fra al

Deltagelse i det politiske Liv. Det er ejendommeligt at se,

at Kong Gustav Vasa ikke tog i Betænkning at henrette

Barbro Stigdatters Fader Stig Hanson Djeku, da denne

gjorde sig skyldig i Majestætsforbrydelse, og

heller ikke at

tage Anders Persons og Måus Nilsens Hoveder, da de havde

forbrudt deres Liv ved oprørske Handlinger mod deres

lovlige Øvrighed; men lige saa lærerigt er det at se, at

More magazines by this user
Similar magazines