^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Dramaet i Pizzo. 21

Søge at nærme sig Murat og faa ham til at opgive sit

Forehavende.

Samtidig, omtrent den 28de September,

kom Miirats

ovenomtalte Agent Lambrnschini til Neapel, hvor han plejede

hemmelige Underhandlinger dels med General Filangieri,

dels med Chefen for Handelshuset Falconet. Begge raadede ham

imidlertid til, saa snart som muligt at forlade Byen, da

Politiet var paa Spor efter ham, og Stemningen

i det hele

taget var saaledes, at Murat ikke kunde have det svageste

Haab om et lykkeligt Udfald af sit Forehavende. Fast

besluttet paa at fraraade Ex-Kougen

Udførelsen af hans

dumdristige Plan rejste Lambruschini tilbage til Corsica.

Her var imidlertid Situationen meget forandret. Verriére,

der var Kommandant i Bastia, havde set sig nødsaget til

at vige for Murats talrige Tilhængere og havde trukket sig

tilbage til Citadellet, hvorfra han den 15de September ud-

stedte et Opraab, i hvilket han kaldte Murat en »Roligheds-

forstyrrer« og »Oprører« og opfordrede alle Kong Ludvigs

tro Undersaatter til at gribe til Vaaben og holde sig be-

redte til at slutte sig til ham for at gjøre Ende paa

de landsforræderiske Planer, der udgik fra Oprørerne i

Vescorato.

Nu turde Murat ikke opsætte at handle. Den 17de

September forlod han med sine Tilhængere

sit hidtilværende

Opholdssted og begav sig ikke til Bastia, men tværs igjennem

Landet til Ajaccio. Den 20de slog man Lejr ved Bogognano,

og herfra sendte Murat General Francesehetti til Ajaccio,

dels for at fragte Skibe til Overfarten, dels for at skaffe

Penge og Vexler, da de Summer, Murat havde bragt med

ved sin Flugt fra Neapel, vare stærkt paa Hældingen.

Her var det, at Murat dikterede sin Privatsekretær en meget

svulstig Proklamation til sit Folk, som skulde udsendes

ved Landstigniugen.

I Ajaccio blev han modtagen med Begejstring, hvilket

meget bidrog til at nære hans Folelser og hans Sejrsrus.

More magazines by this user
Similar magazines