^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

300 Gustav Vasa i Dalarne.

samme Mand havde en ædel og ophøjet Karakter nok til

ikke at kræve nogen Hævn eller Straf over dem, der vare

optraadte mod ham som privat Mand, da han fredløs og

forfulgt som et jaget Vildt flygtede fra det ene Sted til

det andet.

Med særlig Velvilje ihukom Gustav den Bistand, som

Barbro havde ydet ham i Nødens Time, og med gavmild

Haand gav han hende flere Beviser paa sin Taknemmelighed.

Da hendes Navn ikke forekommer i

offentlige Dokumenter

efter Aar 1542, er man berettiget til at antage, at hun er

død ved denne Tid.

Den gamle Loftsbygning i Ornås, dei* saaledes ydede

Gustav et Ly paa hans Flugt, findes endnu bevaret i

næsten uforandret Skikkelse og drager paa Grund af de

Minder, der knytte sig til den, aarlig mange rejsende

derhen, men er ogsaa ved sit eget ejendommelige og til-

talende Ydre værd at se. Den er opført af svære, raa

Tømmerstokke og bestaar foruden Kj ælderen af to Stokværk.

at have været bestemt til at

Bygningen, der kun synes

bebos om Sommeren, har intet Ildsted eller noget Spor af,

at der har været et saadant. I det nederste Stokværk findes

tre særskilte Rum, som kun synes at have været bestemte

til Forraadskamre. Derfra kommer man ad en fritstaaende

Vindeltrappe op til det øvre Stokværk, som først bestaar af

en dækket Svalegang langs hele Husets Side, hvorfra Døre

føre ind til de fem særskilte Rum, som ellers ingen For-

bindelse have med hinanden. Af disse Rum er det kun det

saa kaldte Fatbur, der har nogen Mærkelighed. Herved

forstaas et Værelse, hvori man opbevarede fine Stadsklæder

og andre Kostbarheder, Husgeraad m. m., og som vel ogsaa

ofte benyttedes til Gjæstekammer. I dette Værelse var det,

at Gustav Vasa tilbragte hin Nat fer sin Flugt bort fra sin

forræderske Vært. Det ligger i Bygningens nordre Gavl,

holder 28 Fod i Længden og 22 i Bredden og har to langstrakte,

men smalle Vinduesaabninger, den ene med 8 Af-

More magazines by this user
Similar magazines