^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Gustav Vasa i Dalarne. 305

vare i Hælene paa ham og strængt spurgte sig for i Stuen,

om de ikke havde set en ung HeiTemand, der søgte at

stitte Oprør mod Kongen. Sven Elfsons Hustru, som var i

Færd med at bage Brod, mærkede strax, at Spejderne med

mistænksomme Blikke betragtede Gustav, der stod og varmede

sig ved Ovnen. For at betage dem al Mistanke skal hun

med sjælden Aandsnærværelse have givet ham et dygtigt

Slag over Jsakken med Ovnragen,

som hun holdt i Haan-

4en, med de Ord: »Hvorfor staar du her og gaber paa

fremmede? Har du aldrig set Folk ferr Pak dig strax

ud i Laden.« Gustav efterkom hendes Befaling, og Spejderne

lode ham forlade Stuen uden nogen Mistanke, da de

ikke kunde forestille sig, at den Person, der tiltaltes og

behandledes saa haardt af en simpel Bondekone, var den

stolte Adelsmand, som de søgte.

Skjønt dette Sagn forst er blevet optegnet to Hundrede

Aar efter selve Begivenheden, synes det alligevel, om ogsaa

Opholdet i Isala til en vis Grad er blevet romantiseret, at

bestyrke, at Gustav virkelig har ført Plejlen

i Sven Elfsons

Lo. enten det nu var for derved lettere at forjage Mistanken

eller for at gjøre nogen Nytte for det Brød, han fik af

Skytten. Et yderligere Bevis herfor er en gammel Indskrift

paa den ottende Stok i den søndre Laugvæg, omtrent tre

Alen fra Lodøren; den lyder saaledes: »Kong Gustav har

tærsket her.« Ved det Sognestævne, som Folkernius holdt

i Svårdsjo for at optegne de Sagn, der fandtes om Gustavs

Ophold i dette Sogn, opgav Anders Hanson, en Sønnesøns

Son af Sven Elfson, at Gustav ikke blot havde tærsket,

men ogsaa ligget i den nævnte Lade. I Anders Hansens

Beretning, der i det hele synes

drivelser, indsneg sig alligevel uden nogen

at være fri for Over-

Protest fra de

tilstedeværendes Side den mærkelige Fejl, at Gustav skulde

have opholdt sig i Isala »en god Del af Vinteren, indtil

Vaaren kom.« Uden Tvivl opholdt han sig der kun nogle

faa Dage.

Historisk Archiv. Is78. II. 20

More magazines by this user
Similar magazines