^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

310

Fra Afladshandelens Tid.

pint Menneskehjærte ; men fra den hellige Skrift, der for

Folket dog kun var som et dunkelt Sagn, gjenlød et dæm-

pet Ord: Kristus er Kjærlighed. Dog

kjendte kun lidet til denne Kjærlighed,

den herskende Kirke

efter dens Lære

stod Gud langt borte fra Menneskesjælen, den korsfæstedes

Billede dulgte sig bag talløse Helgener og salige, hvis

Mægling og Mellemkomst var nødvendig

kjære Gud. Paven paastod, at han var Bestyrer

over for den nid-

af Kristus's

uudtømmelige Naade, og Kirken lærte, at ved Helgeners

Forbønner var der opsamlet en uendelig Skat af gode Gjer-

ninger, Bønner, Faster og Bodsøvelser til Velsignelse for

andre, og alle disse Skatte bestyrede Paven, og deri kunde

han meddelagtiggjøre, hvem han vilde, og saaledes fri ham

for hans Synder. Og ligesaa kunde Paven, naar troende

sluttede sig sammen til et fromt Broderskab, forunde dem

den Naade, at Overskuddet af gode Gjerninger som Bønner,

Messer, Valfarter, Bodsøvelser og milde Gaver gik fra den

ene over til den anden.

Denne Lære om Kirkens Aflad var i Virkeligheden den

største Forargelse blandt den katholske Kirkes mange Vild-

farelser. Paven som Eneforvalter af denne opsamlede, uende-

lige Naadeskat solgte de troende Anvisninger paa dette

Skatkammer, og ganske vist var den renere Opfattelse aldrig

ganske udslukket i Kirken, ganske

vist lærte endnu enkelte

Mænd ved Universiteterne og ærlige Sjælesørgere, at Paven

ikke kunde tilgive selve Synderne, men alene eftergive de

Bodsøvelser, som Kirken foreskrev; men saadanne Mænd

maatte tage sig højlig i Agt for, at deres Lære ikke slog

over i en aabenbar Modstand mod AHadskræmmernes For-

retning;

thi hvad brød vel det femtende Aarhundredes Paver

sig om deres egen Kirkes ægte Lære? Ve enhver, der

tvivlede om , at Paven havde Eet til at skille ham fra

Gud, til at aabne eller lukke Himlens Port for ham. Penge

var det eneste, de begjærede til deres Kvinder, Børn, Nepo-

ter og fyrstelige Hofholdning, og der bestod et frygteligt

More magazines by this user
Similar magazines