^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

312

Fra Afladshandelens Tid.

siden var han bleven Lærer i Physik og Dialektik ved det

nye Universitet i Wittenberg, og netop paa denne Tid

knælede han i den romerske Slettes Stev og saae med from

Henrykkelse hen mod Horizontens Rand, hvor den hellige

Stads Taarne hævede sig frem*). — Af en latinsk Skole-

discipels Erindringer ville vi søge

at danne os et Billede

af de Rørelser, som gjærede i Befolkningens Inderste.

Frederik Mecum (Myconius) var Søn af ærbare Borgerfolk

fra Lichtenfels i Øvrefranken og fodt 1491. Med

sit trettende Aar kom han til Latinskolen i den frem-

blomstrende Bjærgværksby Annaberg, oplevede her, hvad vi

snart skulle fortælle med hans egne Ord, og gik i Aaret

1510 som en nittenaarig Yngling i Kloster. Som Fran-

ciskanermunk var han en af Wittenberger- Professorernes

første, ivrigste og mest trofaste Tilhængere,

traadte senere

ud af Ordenen, blev Præst for den nye Kirke i Thiiringen

og sluttelig Sognepræst og Superintendent (Biskop) i Gotha,

hvor han gjennemførte Reformationen og døde i Aaret 1546.

Til Luther stod han i et ejendommeligt Forhold; han var

ikke blot hans beskedne og inderlige Ven inden for Privat-

livets Kreds, men over hans hele Forhold til Luther hvilede

der lige til hans Død et Skjær af Poesi, som forklarede

hans hele Liv; under hans Ungdoms mest skæbnesvangre

Tid, syv Aar før Luther begyndte Reformationen, havde den

store Mands Billede vist sig for ham i Drømme, havde

stillet hans urolige Hjærtes Tvivl, og i Drømmens For-

klarelse saae den Irohjærtige, fromme Mand fremtidig til

enhver Stund sin store Ven; men ogsaa en anden Omstæn-

dighed gjør Fortællerens Personlighed interessant for os.

Hvor ulig den fine, blidt organiserede Mand end var sin

trodsige Ven, frembyder deres Ungdomsliv dog en paa-

faldende Lighed, og mangt, som er blevet os ubekjendt fra

") Om Luthers Besøg i Rom (1510) se nærmere oven for

Side 212.

More magazines by this user
Similar magazines