^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

314

Fra Afladshandelens Tid.

ladelse og en sikker Indgang i det evige Liv. Ber kunde

jeg fortælle Undere over Undere og utrolige Ting om de

Prædikener, jeg har hørt af Tetzel de to Aar i Annaberg;

thi jeg hørte ham meget flittig prædike, og han prædikede

hver Dag, og jeg kunde ogsaa fremsige hans Prædikener

for andre, med alle hans Fagter og Manerer, og jeg drev

ikke Spot med ham, men det var mit ramme Alvor; thi jeg

holdt alt for oracula og guddommelige Ord, som man

maatte tro paa, og hvad der kom fra Paven, holdt jeg for

at komme fra Kristus selv.

Til sidst, ved Pinsetid i Herrens Aar 1510, truede han

med at ville nedlægge det røde Kors , lukke Himlens Port

og udslukke Solen, og det vilde da visselig aldrig senere

hændes, at man for en saa ringe Penge vilde kunne opnaa

Syndernes Tilgivelse og det evige

Liv. Ja det stod ikke

til at haabe, at en saa stor pavelig Mildhed igjen

vilde naa

her hid, saa længe Verden stod. flan formanede ogsaa alle

og enhver, at han skulde tage Vare paa sin egen Sjæls

Salighed og sine afdøde og levende Venners; thi nu var

Frelsens Dag og den behagelige Tid for Haanden. Og han

sagde: »Ingen forsomme sin egen Salighed; thi naar du

ikke har Pavens Brev, kan du ikke ved noget Menneske

absolveres og løses for mange Synder og casibus reservatis.«

Paa Kirkens Døre og Mure blev der offentlig opslaaet trykte

Breve, hvori det blev befalet, at man, for at give det tyske

Folk et Takkebevis for dets Andagt, fremtidig ikke skulde sælge

Afladsbrevene saa dyrt som i Begyndelsen, og nederst i

Slutningen af Brevet stod derhos skrevet: Pauperibus

den tur gratis, de fattige skal man give Afladsbreve gratis,

uden Penge for Guds Skyld.

Da begyndte jeg en Trætte med Kommissærerne for

dette Afladskram ; men i Sandhed , den hellige Aand til-

skyndte og opmuntrede mig hertil, skjønt jeg

ved den Tid

ikke selv forstod, hvad jeg gjorde.

Min kjære Fader havde i min Barndom lært mig de

More magazines by this user
Similar magazines