^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Fra Afladshandelens Tid. 317

kun skulde give sex Penninge ; da svarede jeg igjen. at jeg

ikke ejede en eneste Penning. De talte til raig og talte

med hverandre. Endelig herte jeg, at de nærede Bekymring

for tvende Ting

lade mig gaa

: for det forste skulde man i intet Tilfælde

bort uden Afladsbrev; thi det kunde være en

af andre aftalt Plan, og der kunde senere opstaa

en slem

Historie deraf, eftersom det stod klart i Pavens Brev, at

man skulde give de fattige Syndsforladelsen for intet; om-

vendt maatte man dog tage noget af mig, for at ikke andre

skulde hore, at Afladsbreve udleveredes for intet, og senere

hele Flokke af Skoledisciple og Tiggere skulde komme

løbende og alle forlange Syndsforladelsen for intet. Dog

derfor havde de ikke behøvet at nære Bekvmring; thi de

fattige Tiggere søgte mere efter det kjære Brod til at stille

deres Hunger med.

Efter at de havde holdt Kaad, kom de igjen til mig,

og en af dem gav mig sex Penninge, for at jeg skulde

levere Commissario dem. Ved dette Bidrag vilde ogsaa jeg

vorde en Opbygger af St. Peterskirken i Rom, ligervis en

Stridsmand mod Tyrken og vilde derhos end videre vorde

delagtig i Kristi Naade oglndulgenserne; men da sagde jeg

frit ud efter Aandens Indskydelse: Hvis jeg vilde kjøbe

Indulgenser og Aflad for Penge, kunde jeg vel sælge en

Bog og kjøbe den for mine egne Penge; men jeg vilde

have Afladen for intet, i Foræring for Guds Skyld, eller

ogsaa skulde de komme til at staa Gud til Regnskab, fordi

de havde forsømt og forspildt min Sjæls Salighed for sex

Penninges Skyld, da dog baade Gud og Paven vilde, at min

Sjæl for intet og af Naade skulde blive delagtig

i alle mine

Synders Tilgivelse. Dette sagde jeg og vidste dog sandelig

ikke, hvorledes det stod til med Afladsbrevene.

Endelig efter en lang Samtale spurgte Præsterne mig,

hvem der havde sendt mig hid, og hvem der havde afrettet

mig til at forhandle saadanne Sager med mig. Da fortalte

jeg dem den rene, skære Sandhed, hvorledes det forholdt sig,

More magazines by this user
Similar magazines