^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

318

Fra Afladshandelens Tid.

at jeg slet ikke var bleven formanet eller tilskyndet af noget

Menneske eller formaaet dertil af nogen Kaadgiver ; men at

jeg kun i Tillid og Fortrøstning til den naadige,

for intet

skjænkede Syndsforladelse havde stillet denne Bon. Jeg

havde aldrig i min hele Levetid talt eller forhandlet noget

med saadanne store Folk; thi jeg var af Naturen undselig,

og hvis ikke den store Terst efter Guds Naade havde tvunget

mig, havde jeg visselig ikke vovet noget saa stort, ikke

blandet mig mellem saadanne Folk og ikke begjæret noget

saadant af dem. Da lovede man mig igjen Afladsbrevene,

men dog saaledes, at jeg skulde kjebe dem for sex Penninge,

og denne Sum skulde foræres mig for min Person; men jeg

blev uafladelig ved min Paastand, at Afladsbrevene skulde

gratis foræres mig af den, der havde Magt til at forære

dem bort, i modsat Fald vilde jeg hellere befale og hen-

stille Sagen til den kjære Gud. Og altsaa blev jeg sendt

bort af dem.

De hellige Tyve bleve alligevel bedrøvede over denne

Trætte; men jeg var til Dels sorgmodig over, at ^eg ikke

havde faaet noget Afladsbrev, men til Dels glædede jeg mig

ogsaa over, at der trods alt dette var Fn i Himlen, som

uden Penge eller Laan vilde tilgive en bodfærdig Synder

hans Synd efter det Ord, jeg ofte havde i sunget Kirken:

Saa sandt jeg lever, siger Herren, vil jeg ikke Synderens

Død, men at han omvender sig og lever. Ak, kjære Herre

og Gud, du véd, at jeg her ikke i lyver

opdigter noget om — —

mig.

denne Sag eller

Derhos var jeg saa bevæget, at jeg under min Tilbage-

gang til Hjemmet næsten var opløst og flød hen i Taarer.

Da jeg altsaa havde naaet mit Herberge, gik jeg ind i mit

Kammer, tog det Crucifix, som altid laa paa Bordet i mit

Studereværelse, lagde det paa Bænken og faldt ned paa

Jorden foran det. Jeg kan her ikke beskrive det; men den

Gang har jeg kunnet føle den Bønnens og Naadens Aand,

som du, min Herre og Gud, har ladet udstrømme over mig;

More magazines by this user
Similar magazines