^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

322 Gustav Vasa i Dalarne.

Raad. Efter Gudstjenestens Slutning plejede man almindelig

at afgjøre Sognets Anliggender, og derfor finde vi Gustav

Erikson saa vel i Rattvik som i flere andre Sogne vælge

just dette Tidspunkt til de , Opmuntringstaler han holdt til

Folket. For ham gaves der nu ingen anden Vej at

redde Fædrelandet paa end ved en Bonderevolution ; vilde

han befri Sverige, maatte han gribe denne Udvej ! Fangenskabets

bitre Smerte havde han følt, troløse Venners Falsk-

hed havde han prøvet, Forældres og kjære Slægtninges Død

havde han begrædt, Hunger og Kulde havde han døjet i Dalarnes

Udørkener, Fædrelandets Fald under Udlændingens plyndrende

Hærskarer havde han med egne Øjne været Vidne til, og

han stod nu ved det Maal for sin Omflakken, som skulde

bestemme Fædrelandets og hans egen Skæbne.

Derfor tog han heller ikke længere i Betænkning

offentlig at opmuntre Almuen til at løfte Oprørsfanen, og

Kirkebakken i Rattvik holdt han en Tale til Forsam-

paa

lingen, hvori han skildrede Kong Kristierns umilde, ukriste-

lige og blodige Regering samt det Blodbad, som denne mod

Ed, Brev og Segl uden al Føje og

Ret havde ladet anstille

i Stockholm blandt Rigets Raad og de fornemste svenske

Herrer og Mænd. Derefter spurgte han Rattviksmændene,

om de som det svenske Riges trofaste og retsindige Ind-

byggere og Undersaatter længere kunde udholde et saa

grumt og tyrannisk Regimente af Kong Kristiern og de

Danske. Herpaa svarede de, at de følte i høj Grad Med-

lidenhed saa vel med Rigets sørgelige og ynkværdige Stil-

ling som ogsaa med Gustavs Ulykker, samt at de gjærne

vilde gjøre Kong Kristiern og de Danske Modstand og til-

intetgjøre deres ukristelige Regimente; men da de ikke

havde raadført sig med de andre Sogne, vovede de ikke,

paa Grund af Foretagendets Vigtighed, alene at gjøre

noget, førend de havde forvisset sig om, hvorledes disse vare

sndede.

Skjønt Rattviksmændene ikke gave Gustav et bestemt

More magazines by this user
Similar magazines