^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

328 Gustav Vasa i Dalarne.

det lille Rum, som kun holder 11 Fod i Længden, 8 Fod i

Bredden og 5 Fod i Højden.

Da Bygningen var opført for de private Midler, blev

den overdragen til Kronen som et offentligt Mindesmærke og

vedligeholdes nu som saadant for Statskassens Regning.

VI.

Blandt de Personer, som Statholderen paa Vesterås

Slot, Henrik van Melen, udsendte til de øvre Sogne i

Dalarne for at gribe Gustav, var ogsaa Underfogden Nils

Vestgote. Han tog ingen Folk med sig, da han troede let

at kunne finde Bistand til et saadant Foretagende ; men han

tog højlig fejl, thi paa Underretningen om,

i hvilket Ærende

Nils Vestgote var kommen op til Mora, begav Gustav sig

til Lensmandsgaarden i Selskab med en Mand ved Navn

Rasmus Jute, der vel af Herkomst var dansk, men havde

sluttet sig til ham, da han havde lært Gustav at kjende under

sin Krigstjeneste i SteH Stures Rækker. Hos Lensmanden

traf de den danske Underfoged og dræbte ham, og dette

var det første Blod, som flod for Befrielsesværkets Skyld.

Julefesten tilbød Gustav en passende Lejlighed til at

træffe Morafolket talrig forsamlet ved Kirken og henvende

sig til dets Fædrelandskj ærlighed. I det han offentlig

fremtraadte blandt Folket, vidste han vel, at ingen af hans

Forfølgere vilde vove at forulempe eller gribe ham; thi i

saa Fald vilde Folket gj øre hans Sag til sin egen, og, selv

om det ikke vilde lytte til hans Opmuntringer og hæve

Oprørsfanen, vilde det dog ej tillade, at hans personlige

Sikkerhed krænkedes i dets Nærværelse.

Trygt steg han derfor en Helligdag i Julen,

da Mora-

karlene efter endt Gudstjeneste strømmede ud af Kirken, op

paa en lille Forhøjning ved den saa kaldte Klokkegrube, en

muret Fordybning til at støbe Klokker i. Denne ligger

efter nylig anstillede Undersøgelser i det nordvestre Hjørne

More magazines by this user
Similar magazines