^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Galge i hver By, at nye

Gustav Vasa i Dalarne. 331

Skatter inden kort Tid skulde ud-

skrives i Dalarne, at en Haand og en Fod skulde afhugges

paa hver Bonde for at gjøre ham udygtig til Krigstjeneste.

Nu begyndte Bondeme at ængstes for. at de selv havde

meget at befrygte af Kristiems Gramhed, og angrede

bittert, at de havde forkastet Gustavs Raad og Advarsler;

men da Lars Olofson erfor, at Gustav Erikson. hvis Ophold

i Dalarne og Planer om at bringe Almuen til en Rejsning

ikke længe blev en Hemmelighed for ham,

havde faaet

et afslaaende Svar af Moramændene og derefter begivet sig

paa Vej til Norge, raadede han Bønderne alvorlig

til at

kalde denne modige Ædling tilbage: »Thi,« føjede han til,

»I gode Mænd have denne gode Herre haardt behov, saa-

fremt I og Rigets menige Indbyggere ikke skuUe blive fnld-

stændig undertrykkede, fordærvede og udryddede.«

Næsten samtidig med Lars Olofson kom en anden

svensk Adelsmand, Inge Mickelson til Nederby i Trogd, op

til Mora og gav Almuen en saadan Skildring af de Grusom-

heder, som vare begaaede ved Stockholms Blodbad og under

Kristiems Afrejse fra Sverige, at flere af de tilstedeværende

brast i Taarer. Ligeledes meddelte han Bønderne, at

mange rettænkende og Fædrelandet trofast hengivne Hofmænd

holdt sig skjulte i Skovene, da de hverken hidtil

havde viUet underkaste sig Kristiems Regimente eUer

agtede at gjøre det, men vare fast bestemte paa at værge

deres Liv, saa længe de formaaede. Han endte sin Tale med

at forsikre, at han selv var gjennemtrængt af de samme

Følelser, og med at advare Almuen for de Danske, som nu

havde faaet Smag paa svensk Blod og hængt mange Galger

fulde af svenske Mænd.

Nu var Maalet fuldt, og Morakarlene besluttede at

gribe til Vaabeii mod de fremmedes Tyranni; men de følte

tillige deres egen Udygtighed til uden en duelig

Forer at

udrette nogen Stordaad. En saadan Fører kunde de dog let

faa i den modige Flygtning, der for nylig var bleven saa kold-

More magazines by this user
Similar magazines