^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

336 Gustav Vasa i Dalarne.

»Vi Kopparbåi'gsmån , Silfverbårgsmån, Jårnbårgsmån og

menige Almue, som bygge og bo i Dalarne«, vende sig til

andre Landskabers Indbyggere med Underhandlinger og vise,

at Dalbygden ikke længere var delt i forskjellige Partier, og

at de for Rigets øvrige Indbyggere fra Unionstidens Kampe

saa vel kjendte Korporationer, Bjærgværksejerne og Dal-

almuen, havde sluttet sig sammen om det Fiihedsbanner,

Gustav Eriksen havde løftet blandt dem.

Til deres Naboer Helsingerne, som vare vel provede

fra den engelbrektske Rejsning, affærdigede de nu en Skri-

velse med Opfordring til, at »de skulde lade sig finde som

trofaste svenske Mænd til at afkaste de Danskes Aag, der

allerede alt for stærkt havde hvilet paa Svenskerne. Tillige

var det af de Danske besluttet, at der skulde gaas frem

med endnu større Grusomhed til hver Mands Dør, saa at

intet andet var at formode, end at her skulde blive saa mange

Enker og fattige, faderløse Børn, at deres Graad, Suk og

Hyl skulde opfylde alle Huse i Sverige, med mindre de

saadant vilde forekomme i betimelig Tid. Derfor burde de

gribe til Værge og vise sig mandige, som deres Forfædre,

de fuldhjærtede svenske Mænd, tilforn havde gjort. De

havde nu et godt Haab om, at under Høvdingen Herr

Gustav Eriksen, hvem Gud havde ladet opstaa for dem som

en Gnist af den hæderværdige Sveriges ridderlige Adel, skulde

Sejer og Lyksalighed times dem.« Ogsaa Gustav affærdigede

til Helsingland en Skrivelse af lignende Indhold. I et Brev

af 6te Marts 1521 til Nerikes Indbyggere,

dateret Tuna

Landsting, gjore Kopparbårgsmandene og menige Almue

fra Dalarne Rede for de Grusomheder, Kristiern og de

Danske have gjort sig skyldige i, og

underrette Nerike-

boerne om, at Mændene oven for Långheden*) vare blevne

enige om ikke længere at taale en saadan Regering, men

alle som en ofre Liv og Blod for Fædrelandets Redning.

*) Skoven paa Grænsen mellem Dalarne og Vestmanland.

More magazines by this user
Similar magazines